My Inspiration Told Me ปีที่ 2

เมื่อวันที่ 1 – 2 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการ“บูรณาการเตรียมความพร้อมในการสร้างและการเป็นผู้ประกอบการ” ภายใต้แนวคิด “My Inspiration Told Me” ปีที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และคุณโกศล พรพัฒนนางกูร นายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร ให้เกียรติมาเป็นประธานร่วมการเปิดโครงการ และให้เกียรติกล่าวสนับสนุนเงินเพื่อจัดโครงการ ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเข้าร่วมงาน การจัดโครงการครั้งนี้เป็นการจัดปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นในการสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่ โดยสามารถคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่มาจากแรงบันดาลใจมาออกบูธ จัดจำหน่ายจริง ส่งผลให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในบทบาทของการเป็นผู้ประกอบการ ในการทำธุรกิจร้านค้า พร้อมทั้งนำปัญหา อุปสรรคที่ได้รับมาปรับปรุง พัฒนา ต่อยอด และนำมาเป็นธุรกิจในอนาคตต่อไป
ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้จัดขึ้น 2 วัน ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น วันที่ 1 มีนาคม 2560 การสัมภาษณ์เจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจขนมคางกุ้ง “Okusno” และธุรกิจไอศครีม “Coco JJ” การออกบูธ จำหน่ายอาหาร ขนมหวาน มหกรรม ชม ชิม ช็อป ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50 บูธ รวมทั้งผู้ประกอบการกว่า 50 บูธ การแสดงแฟชั่นโชว์จากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นและจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ของวันที่ 1 ได้แก่ การประกวดบูธจาก “แรงบันดาลใจ” ของนักศึกษาชิงเงินรางวัลกว่า 10,000 บาท โดยบูธที่ชนะเลิศ ได้แก่ บูธ “MG Farm” สาขาวิชาการตลาด , รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ บูธ “สถานีโซดา ซีซั่น 2” สาขาวิชาการจัดการ , รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ บูธ “PW” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรางวัลชมเชยได้แก่ บูธ “ซ่าใจ & ไอศกรีมมหาชัย” สาขาวิชาการจัดการ , รางวัล Inspiration Vote ได้แก่ บูธ “สถานีโซดา ซีซั่น 2” สาขาวิชาการจัดการ

วันที่ 2 มีนาคม 2560 การประกวดเพื่อค้นหา MC ทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นตัวแทนของคณะบริหารธุรกิจไปประกวดระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมการประกวด 15 คน โดยผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวด มีดังนี้ ภาคภาษาไทย ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวดารารัตน์ แสงทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายกมนทัต คุปะตะเวทิน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายธีรภัทร น้าเจริญวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาระบบสารสนเทศ รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวอนันตพร โหราเรือง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการ และนางสาววรันยา เพียรเก็บ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด ภาคภาษาอังกฤษ ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวเกศรินทร์ พญาพรหม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายธนพล บุญทัตฤทธิชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ จากนั้นเป็นการแสดงโชว์ผสมเครื่องดื่มจากคณะศิลปศาสตร์ การแสดงนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ และปิดท้ายด้วยการแสดงดนตรีจากชมรมดนตรีสากล คณะบริหารธุรกิจ
ซึ่งบรรยากาศทั้ง 2 วัน เป็นไปด้วยความสนุกสนานตลอดงาน มีนักศึกษาและบุคลากรให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 500 คน ณ บริเวณโถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก