Untitled Document
 login/register   
Untitled Document
   หน้าแรก
   เกี่ยวกับวารสาร
   กองบรรณาธิการ
   ส่งบทความ
   วารสารวิชาการ
   ประชุมวิชาการ
   ข่าวสาร
   ติดต่อเรา
วัตถุประสงค์
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร เป็นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ โดยครอบคลุมในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้บทความดังกล่าวผู้เขียนต้องไม่เสนอบทความฉบับเดียวกันกับที่เคยตีพิมพ์ในวารสารอื่นมาก่อน เว้นแต่ผ่านการเรียบเรียงใหม่ บทความทุกบทความต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ท่าน โดยเป็นการประเมินแบบ Double-blinded
วารสาร แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. วารสารวิชาการ   จัดพิมพ์โดยสถาบันหรือหน่วยงาน สาขาใดสาขาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาก็ได้ เช่น วารสารวิทยาจารย์, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ประมง ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีวารสารประเภทเสนอข่าวเชิงวิจารณ์ ซึ่งเป็นวารสารที่มีทั้งข่าว บทความ, สารคดี, บันเทิงคดีผู้อ่านจะได้รับทั้งความรู้ และความบันเทิง เช่น สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ มติชนสุดสัปดาห์
2. วารสารทั่วไป   เป็นวารสารที่มุ่งให้ความบันเทิงเป็นหลัก บางทีเรียกว่านิตยสารเพื่อความบันเทิง เสนอเรื่องบันเทิงคดีอ่านเพลิดเพลิน แต่ในบางชื่อเรื่องก็ให้เนื้อหาสาระความรู้ปนอยู่ด้วย เช่น สตรีสาร, สกุลไทย ฯลฯ
Untitled Document
Copyright  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร All Rights Reserved