Untitled Document
 login/register   
Untitled Document
   หน้าแรก
   เกี่ยวกับวารสาร
   กองบรรณาธิการ
   ส่งบทความ
   วารสารวิชาการ
   ประชุมวิชาการ
   ข่าวสาร
   ติดต่อเรา

ราชมงคลพระนคร ชนะเลิศแข่งขันหุ่นยนต์

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยนักศึกษาชั้นปี 2 ทีม Brain Storm Secrets ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ (CRU Robot Games) ประจำปี 2559 ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 7 “การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า สู่ยุค AEC เยาวชนทำได้” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นอกจากนี้ทีม Brain Storm New Blood นักศึกษาชั้นปี 1 รุ่นน้องได้รับรางวัลรองอันดับ 2 ในการแข่งขันเดียวกัน ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ได้รับความสนใจจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ สมัครร่วมแข่งขันจำนวน 28 ทีม ทั้งนี้อาจารย์วัชร ส่งเสริม และ อาจารย์สุกัญญา เชิดชูงาม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับทีม Brain Storm Secrets และ Brain Storm New Blood ประกอบด้วยสมาชิก นายโอวรุฒิ ตะนุเรือง นายวิชัย ชัยดำรงศรีกุล นายสุชาครีย์ มาลับทอง นายชลทิศ หวังสมัด นายจิรเมธ กัลวทานนท์ นายพงศกร ทองธรรมชาติ นายตุลธร มงคลเจริญ นางสาวปิย์วรา เครือแตง นายรุ่งโรจน์ สุพงษ์วิบูลพันธ์ นายธนวัฒน์ ชุณหชัชวาลกุล นายนำโชค ชมกระโทก

Untitled Document
Copyright  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร All Rights Reserved