โครงการการเตรียมพร้อมในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

วันนี้ (18 ตุลาคม 2560) สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการการเตรียมพร้อมในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิภา เจริญกิจสุพัฒน์,CFP® ผู้จัดการ บริษัท เอไอเอ จำกัดพร้อมด้วยทีมงานเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ที่ปรึกษาการเงินและระบบสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่สนใจ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ Single License
จากนั้นในช่วงบ่าย ดร.ขวัญฤทัย บุญยะเสนา และอาจารย์บุญญิสา พ่วงเสมา พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาการเงิน ได้เดินทางไปยัง พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนภายในอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของตลาดหลักทรัพย์ฯ ของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการลงทุนและเป็นการสนันสนุนให้นักศึกษาได้ศึกษานอกห้องเรียนของวิชาการสัมมนาทางการเงินต่อไป
ที่มา : งานสื่อสารองค์กรคณะบริหารธุรกิจ