Test หน้าแรก คณะบริหารธุรกิจ

ข่าวกิจกรรม

โครงการการเตรียมพร้อมในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

บริหารธุรกิจ มทร.พระนคร “ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะบริหารธุรกิจ”

เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำแทนตำแหน่งที่ว่าง

จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” ประจำปี ๒๕๖๐

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในคู่สัญญา

Marketing Plan Contest โครงการ10 by A.P. Honda ประจำปี 2560 Part2

พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร 2560

การสัมนาหัวข้อเทคโนโลยียุคใหม่ Thailand 4.0

การสัมมนาทางการตลาด THAILAND DIGITAL 4.0

ภาพบรรยากาศงานเกษียณอายุราชการ ม.ราชมงคลพระนคร ประจำปี 2560

AUA ทดสอบภาษาอังกฤษ ฟรี !!

การสัมมนาทางการตลาด THAILAND 4.0