Test หน้าแรก คณะบริหารธุรกิจ

ข่าวสาร

Today : April 25, 2018

ดูทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี รอบ TCAS โควตา 2 (มัธยมปลาย)

สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2561

การพัฒนาและการทำการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านถ้ำเสือ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน (ระยะที่ 3)

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน (ระยะที่ 2)

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน (ระยะที่1)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ปวช.)

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จัดการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

“โครงการปันฝัน สานรัก” : นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี

โครงการ “แต้มสี เปื้อนดิน เติมความสุข” สู่น้องๆ

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดงาน Cashless Market

การพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักการตลาดเพื่อพร้อมก้าวสู่โลกดิจิตอล 4.0