Test หน้าแรก คณะบริหารธุรกิจ

ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดอบรมพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ หวังปั้นนักวิจัยสร้างสรรค์ผลงานระดับคุณภาพ

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดโครงการปฐมเทศสหกิจศึกษาและฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2561 (ระยะที่ 2)

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จัดบรรยายพิเศษ“คุยกับรุ่นพี่ Logistic”

การสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (สาขาวิชาการบัญชี)

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ก้าวสู่ 4.0 จัดสัมมนา “Disruptive Technology เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก”

สาขาวิชาการบัญชี มทร.พระนคร จัดอบรม “TAX JUNIOR” เพิ่มประสิทธิภาพเป็นนักภาษีอากร

โครงการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรฐกิจของชุมชน ระยะที่ 2

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน

คณะบริหารธุรกิจ “จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 62″

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ประชุมมอบนโยบาย-ขับเคลื่อนหน่วยงาน

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร สักการะกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ฯ

“โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระดับ ปวช.”