Test หน้าแรก คณะบริหารธุรกิจ

ข่าวสาร

Today : June 29, 2017

ดูทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การประเมินค่างานและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน”

บรรยายกาศการรับน้อง 2560

บรรยากาศโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจปีการศึกษา2560

สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษนักศึกษาปี 1 ปีการศึกษา 1/2560

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการคณะบริหาร-ราชวินิตมัธยม

Marketing of Modern man “การตลาดของคนยุคใหม่”

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2560

การบริหารหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ และการเขียนรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร (มคอ.7)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบกิจกรรมการรับน้องเชิงสร้างสรรค์ 2560

โครงการการสร้างผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล บริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

การประชุมคณะกรรมการจัดงาน ” Sound of Loveเสียงแห่งความจงรักภักดี “