สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษนักศึกษาปี 1 ปีการศึกษา 1/2560

บริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษนักศึกษาปี 1 ปีการศึกษา 1/2560

งานบริการวิชาการแก่สังคม งานหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจ สนองนโยบายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการสอบเพื่อวัดระดับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แก่นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 1/2560 รวมถึงการสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC) หลักสูตรภาษาอังกฤษ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและสาขาวิชาอังกฤษธุรกิจชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ