ข่าวกิจกรรม

บริหารธุรกิจ ร่วมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 “คืนวันที่พากเพียร วันเกษียณอันภาคภูมิ”

บริหารธุรกิจ ร่วมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 “คืนวันที่พากเพียร วันเกษียณอันภาคภูมิ”

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่องาน“คืนวันที่พากเพียร วันเกษียณอันภาคภูมิ” โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน โดยในปีนี้คณะบริหารธุรกิจมีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวนทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่ 1) ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ 2) ผศ.ฐิตินันท์ พงษ์คะเชนทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ และนายสมบัติ สุขล้อม ช่างไม้ ระดับ 2 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

ภาพข่าว งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ