ข่าวประชาสัมพันธ์

(ด่วนที่สุด) การขอผ่อนผันการเข้าราชการเป็นทหารกองประจำการ ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ (การขอผ่อนผันทหาร)

การขอผ่อนผันการเข้าราชการเป็นทหารกองประจำการ ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ (การขอผ่อนผันทหาร)
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2559
สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานวิชาทหาร คณะบริหารธุรกิจ (ว่าที่ ร.ต. วีระพล ปันมาเชื้อ)
โทร. 02 665 3555 ต่อ 2401 หรือ 082 873 8919