ข่าวกิจกรรม

มทร.พระนคร ลงนามความร่วมมือกับ TAX AUDITOR – สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย นายกสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย และนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาศักยภาพบุคคลและสนับสนุนการประเมินสมรรถนะของบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี” ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของบุคคลให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและสามารถนำสมรรถนะไปพัฒนาให้มีสมรรถนะเหมาะสมกับการทำงานได้ ณ ห้องธรรมนูญ – สุวิทย์ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ