ข่าวกิจกรรม

DBA บริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดสัมมนาเสริมองค์ความรู้สร้างงานวิจัยคุณภาพสู่นานาชาติระดับดุษฎีบัณฑิต

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนางานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิตสู่นานาชาติ ระยะที่ 1 การเขียนงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับดุษฎีบัณฑิต ในหัวข้อ “การเขียนงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับดุษฎีบัณฑิต” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เวชยันต์ เฮงสุวนิช เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งการจัดสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนางานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอก คณาจารย์ และนักวิจัยจากภายนอกให้มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จนถึงการนำงานวิจัยไปพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 (สัญจร) ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร