องค์กรแห่งการเรียนรู้ในโลกดิจิตอล

งานจัดการความรู้ คณะบริหารธุรกิจฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “องค์กรแห่งการเรียนรู้ในโลกดิจิตอล” โดยได้รับเกียรติจาก Prof.Dr. Jay K. Rosengard จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) อาจารย์ธนภณ รัชตกุลพัฒน์ และอาจารย์ศิริกานต์ ติรสุวรรณวาสี เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “Cardless and Cashless Society” ในวันอังคารที่ 8 มกราคม 2560 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้อง L310 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ

ในการนี้นักศึกษาและอาจารย์ที่ได้ร่วมรับฟังบรรยายได้นำแนวคิด “6 Tips for using QR code effectively” ไปปรับใช้ในงาน “Young Smart Entrepreneur”  ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการ(นักศึกษา) ผู้เข้าชมงาน และธนาคารออมสินในการใช้ระบบ QR code และแอพพลิเคชั่น MyMo Pay ในการซื้อขายสินค้าทุกเมนูภายในงานวันที่ 28 มกราคม 2560 ณ โถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ

6 Tips for using QR code effectively

Download