โครงการเพื่อนติวเพื่อน

งานจัดการความรู้ได้นำแนวปฏิบัติ “Bus Tutorial System” ที่พบปัญหาและอุปสรรค์ในการใช้งานจริง เช่น นักศึกษาที่เป็นติวเตอร์จะต้องมีความรู้ในรายวิชาอื่นๆ ที่คาบเกี่ยวกับรายวิชาหลักด้วย อีกทั้งแนวปฏิบัติดังกล่าวยังไม่สามารถให้นักศึกษาติวเตอร์สอนเพียงคนเดียวได้ จะต้องอยู่ในความควบคุมของอาจารย์ผู้สอน ดังนั้นจึงได้มีการปรับปรุงรายละเอียดแนวปฏิบัติ “Bus Tutorial System”เพิ่มขึ้นมาจากปีที่ผ่านมาในส่วนของ “เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกติวเตอร์” และ “ข้อพึงระวัง”

ซึ่งในการนี้ได้นำแนวปฏิบัติ “Bus Tutorial System (ฉบับปรับปรุง)”เข้ามาใช้ในโครงการ “เพื่อนติวเพื่อน” โดยได้รับความร่วมมือจากสาขาระบบสารสนเทศ (ดร.สุจิรา ไชยกุสินธุ) เพื่อคัดเลือกติวเตอร์ (นักศึกษาระบบสารสนเทศชั้นปีที่ 4) ที่เสร็จสิ้นการฝึกงานกับสถานประกอบการและมีความรู้ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์ เข้ามาถ่ายทอดให้นักศึกษารุ่นน้องฟัง โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ณ คณะบริหารธุรกิจ

ดาวน์โหลดแนวปฏิบัติที่ดี “Bus Tutorial System (ฉบับปรับปรุง)