คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการ

Man_11
อาจารย์มนัส บุญวงศ์
Mr. Manus Boonwong
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ
E-mail : manus.bw1@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2332
Man_20
ผศ.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช
Asst.Prof. kasidech Sutthivanich
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
Vice-Dean for Student Affairs
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
E-mail : kasidech10581@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2332
Man_12
ผศ.จิรพร มหาอินทร์
Asst. Prof. Jiraporn Mahain
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
หัวหน้างานสหกิจศึกษา
E-mail : jiraporn.ma@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2333
Man_26
ดร.ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี
Dr. Chaiyaset Promsri
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
E-mail : chaiyaset.p@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2391
Man_1
ผศ.ชูชัย พิทักษ์เมืองแมน
Asst.Prof. Choochai Pitukmuangwan
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
E-mail : choochai@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2333
Man_3
ผศ.ฐิตินันท์ พงษ์คะเชนทร์
Asst. Prof. Thitinan Pongkachen
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
E-mail : thitinan_040702@windowslive.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2334
Man_10
ผศ.ตุลา มหาพสุธานนท์
Asst. Prof. Tula Mahapasuthanon
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
E-mail : tula_mah@yahoo.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2332
Man_23
ผศ.ทัศนีย์ โพธิสรณ์
Asst. Prof. Tasanee Phothisorn
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
E-mail : tasanee.p@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2334
Man_19
อาจารย์นวรัตน์ ชวนะโชติ
Miss Nawarat Chowanachote
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
E-mail : nawarat_chow@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2333
Man_5
อาจารย์บุญเรียม ทะไกรราช
Miss Boonriem Tagairach
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
หัวหน้างานหลักสูตร
E-mail : lamriem1@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2334
Man_17
ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์
Asst. Prof. Patcharinporn Phuapisit
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
E-mail :patcharinporn.p@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2003
Man_8 (Small)
ผศ.พรประภา แสงสินเจริญชัย
Asst. Prof. Pornprapa Saensincharoenchai
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
E-mail : Peck2504@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2334
Man_13 (Small)
ดร.อนงค์ ไต่วัลย์
Dr. Anong Taiwan
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
E-mail : anong_taiwan@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2333
Man_4 (Small)
ผศ.พีรญา เชตุพงษ์
Asst. Prof. Phiraya Chetupong
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
E-mail :phiraya.c@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2332
Man_16 (Small)
อาจารย์ลลิดา จูมโสดา
Mrs. Lalida Joomsoda
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
E-mail :bewtypop@hotmail.co.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2333
Man_9 (Small)
อาจารย์วรัญญา แก้วเชือกหนัง
Miss Varunya Kaewchueaknang
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
E-mail : varunya_kaew@yahoo.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2334
Man_2 (Small)
อาจารย์ศุภศิษฎ์ เร่งมีศรีสุข
Mr.Supsit Rengmeesrisuk
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
E-mail : -
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2332
Man_27 (Small)
ดร.อมร ถุงสุวรรณ
Dr. Amorm Thoongsuwan
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
E-mail : amorntha46@gmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2391
Acc_13
อาจารย์ธนวัฒน์ สุดจิตร์สมโภชน์
Mr.Thanawat Sudjidsomphote
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
หัวหน้างานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษาและทรานสคริปต์กิจกรรม
E-mail : thanawat.su@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2332
Mana-02
อาจารย์จิราวรรณ แก้วจินดา
Miss. Jirawan Kaeojinda
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
E-mail : jirawan.k@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2323
Mana-02
อาจารย์ปาริชาติ ช้วนรักธรรม
Miss. Parichat Chuanrakthum
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
หัวหน้างานการจัดการความรู้ (KM)
E-mail : parichat.c@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2334