คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการ

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.
Man_11นายมนัส บุญวงศ์
Mr. Manus Boonwong
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ
E-mail : manus.bw1@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2332
Man_20ผศ.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช
Asst.Prof. kasidech Sutthivanich
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
E-mail : kasidech10581@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2332
Man_12ผศ.จิรพร มหาอินทร์
Asst. Prof. Jiraporn Mahain
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ หัวหน้างานสหกิจศึกษา
E-mail : jiraporn.ma@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2333
Man_26ดร.ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี
Dr. Chaiyaset Promsri
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
E-mail : chaiyaset.p@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2391
Man_1ผศ.ชูชัย พิทักษ์เมืองแมน
Asst.Prof. Choochai Pitukmuangwan
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
E-mail : choochai@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2333
Man_3ผศ.ฐิตินันท์ พงษ์คะเชนทร์
Asst. Prof. Thitinan Pongkachen
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
E-mail : thitinan_040702@windowslive.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2334
Man_10ผศ.ตุลา มหาพสุธานนท์
Asst. Prof. Tula Mahapasuthanon
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
E-mail : tula_mah@yahoo.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2332
Man_23ผศ.ทัศนีย์ โพธิสรณ์
Asst. Prof. Tasanee Phothisorn
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
E-mail : tasanee.p@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2334
Man_19นางสาวนวรัตน์ ชวนะโชติ
Miss Nawarat Chowanachote
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
E-mail : nawarat_chow@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2333
Man_6นางเนตรนภา ปิ่นเงิน
Mrs. Natenapa Pinngern
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
E-mail : natenapa_p@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2333
Man_5นางสาวบุญเรียม ทะไกรราช
Miss Boonriem Tagairach
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
E-mail : lamriem1@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2334
Man_22ผศ.พนิตนาถ เย็นทรัพย์
Asst. Prof. Panitnart Yensap
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
E-mail :panitnarttum@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2333
Man_8 (Small)ผศ.พรประภา แสงสินเจริญชัย
Asst. Prof. Pornprapa Saensincharoenchai
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
E-mail : Peck2504@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2334
Man_17ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์
Asst. Prof. Patcharinporn Phuapisit
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
E-mail :patcharinporn.p@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2003
Man_4 (Small)ผศ.พีรญา เชตุพงษ์
Asst. Prof. Phiraya Chetupong
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
E-mail :phiraya.c@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2332
Man_15 (Small)ผศ.ดร.มาเรียม นะมิ
Asst. Prof. Dr. Mariam Nami
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
E-mail :mariamnami@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2334
Man_14 (Small)ผศ.ระจิตรา ศุภดิลกลักษณ์
Asst. Prof. Rachitra Supadilokluk
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
E-mail :rachitras@yahoo.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2333
Man_16 (Small)นางลลิดา จูมโสดา
Mrs. Lalida Joomsoda
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
E-mail :bewtypop@hotmail.co.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2333
Man_25 (Small)ผศ.เลอสรร สุวรรณนาคร
Asst. Prof. Lerson Suwannakorn
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
E-mail :bus_rmutjp_A@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2333
Man_9 (Small)นางสาววรัญญา แก้วเชือกหนัง
Miss Varunya Kaewchueaknang
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
E-mail : varunya_kaew@yahoo.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2334
Man_18(Small)นางศรีนาย คุเณรทราศัย
Mrs. Srinai Kunantrasai
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
E-mail :srinai_k@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2334
Man_21 (Small)นางธวัลพร อยู่แย้มศรี
Mrs. Srisuda Yooyamsri
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
E-mail : srisuda_toom@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2334
Man_2 (Small)นายศุภศิษฎ์ เร่งมีศรีสุข
Mr.Supsit Rengmeesrisuk
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
E-mail : -
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2332
Man_24 (Small)ว่าที่ ร.ต. ผศ.สมนึก แก้ววิไล
Asst. Prof. Somnuk Kaewvilai
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
E-mail : Somnuk.k@live.rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2332
Man_13 (Small)นางอนงค์ ไต่วัลย์
Mrs. Anong Taiwan
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
E-mail : ataiwan@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2333
Man_27 (Small)ดร.อมร ถุงสุวรรณ
Dr. Amorm Thoongsuwan
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
E-mail : anong_taiwan@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2391
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.