เรียนออนไลน์ฟรี

ตารางกิจกรรมบริการวิชาการในรูปแบบออนไลน์

ออกอากาศ
หัวข้อการสอน
อาจารย์ผู้สอน
สาขาวิชา
รับชม
15 พฤษภาคม 2563กลยุทธ์การตลาด และการขายออนไลน์ดร.ธนากร รัชตกุลพัฒน์สาขาวิชาการตลาด ดูย้อนหลัง
29 พฤษภาคม 2563เทคนิค Essential SQL : Pivot Table
การสร้างรายงานสรุปข้อมูล
อาจารย์ศราวุฒิ แดงมากสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ดูย้อนหลัง
5 มิถุนายน 2563การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Formอาจารย์อนุมาศ แสงสว่างสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ดูย้อนหลัง
12 มิถุนายน 2563เรียนออนไลน์อย่างไรให้ฉลาด...เมื่อค่าลงทะเบียน
คือ ต้นทุนทางการเงิน
ดร.ขวัญฤทัย บุญยะเสนาสาขาวิชาการเงิน ดูย้อนหลัง
19 มิถุนายน 2563อัปเดตความรู้ มาตรการภาษีพยุงผลกระทบอาจารย์คัมภีร์ เนตรอัมพรสาขาวิชาการบัญชี ดูย้อนหลัง
26 มิถุนายน 2563สนุกไปกับการเรียนรู้ระบบเลขฐานสำหรับคอมพิวเตอร์ดร.สุจิรา ไชยกุสินธุ์สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ดูย้อนหลัง
3 กรกฎาคม 2563เทคนิคการพิมพ์หนังสื่อราชการด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ชำนาญรบสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ดูย้อนหลัง
10 กรกฎาคม 2563ทางเลือกการขนส่ง...อาชีพขายออนไลน์ไม่รู้ไม่ได้แล้วดร.นัทธ์หทัย เครบส์สาขาวิชาการจัดการ ดูย้อนหลัง
17 กรกฎาคม 2563Will Covid-19 End Business ?Mr.Holger Kieckbuschสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ดูย้อนหลัง
24 กรกฎาคม 2563การสร้างและการใช้ลิงค์
Google Meet เพื่อใช้เรียนกับ Google Classroom
อาจารย์อนุมาศ แสงสว่างสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ดูย้อนหลัง
31 กรกฎาคม 2563Logistic and Distributionอาจารย์วิรัลพัชร อสัมภินพงศ์สาขาวิชาการตลาด ดูย้อนหลัง
7 สิงหาคม 2563วางแผนกำไร ในการทำธุรกิจออนไลน์อาจารย์พีรณัฎฐ์ ยาทิพย์สาขาวิชาการเงิน ดูย้อนหลัง
14 สิงหาคม 2563การเงิน การธนาคารในยุคดิจิทัลอาจารย์อาริสา หาญเขตต์สาขาวิชาการเงิน ดูย้อนหลัง
28 สิงหาคม 2563การแชร์ลิงค์คลิปวีดีโอที่ได้จากการบันทึกการสอนใน Google Meet ให้กับนักศึกษาอาจารย์อนุมาศ แสงสว่างสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ดูย้อนหลัง
11 กันยายน 2563การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ในช่วง Covid-19อาจารย์กวิน มากธนะรุ่งสาขาวิชาการเงิน ดูย้อนหลัง
25 กันยายน 2563การใช้คำสั่ง Rollup สำหรับออกแบบรายงาน SQL EP.2อาจารย์ศราวุธ แดงมากสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ดูย้อนหลัง
9 ตุลาคม 2563การเขียนแผนผังบริบท Context Diagramอาจารย์อนุมาศ แสงสว่างสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ดูย้อนหลัง
4 ธันวาคม 2563สาระสุนทรีสังคีตอาจารย์ศราวุธ แดงมากสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ดูย้อนหลัง
25 ธันวาคม 2563การประยุกต์ใช้คำสั่ง SQL สำหรับจัดการข้อมูลอาจารย์ศราวุธ แดงมากสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ดูย้อนหลัง
22 มกราคม 2564เทคนิคการเขียนโครงการอาจารย์เกื้อกูล ตาเย็นสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ดูย้อนหลัง
5 กุมภาพันธ์ 2564 การตลาดธุรกิจบริการสุขภาพดร.กำพร ศุภเศรษณ์เทศาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ดูย้อนหลัง
12 กุมภาพันธ์ 2564การใช้งานคำสั่ง CASE ในภาษา SQLอาจารย์ศราวุธ แดงมากสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ดูย้อนหลัง
19 กุมภาพันธ์ 2564 เทคนิคการนำเข้า-ส่งออกที่สำคัญในการทำธุรกิจอาจารย์ธนภณ รัชตกุลพัฒน์สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ดูย้อนหลัง
25 กุมภาพันธ์ 2564เลขฐานสองลบง่ายลบเร็วการลบด้วยการบวกดร.สุจิรา ไชยกุสินธุ์สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ดูย้อนหลัง
5 มีนาคม 2564How do economic turbulences affect companies and people?Mr.Holger Kieckbuschสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ดูย้อนหลัง
12 มีนาคม 2564ก้าวแรกบนเวที สู่การเป็นพิธีกรมืออาชีพ EP.1อาจารย์ศิริกานต์ ติรสุวรรณวาสีสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ดูย้อนหลัง
19 มีนาคม 2564ก้าวแรกบนเวที สู่การเป็นพิธีกรมืออาชีพ EP.2อาจารย์ศิริกานต์ ติรสุวรรณวาสีสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ดูย้อนหลัง
26 มีนาคม 2564Social Media Marketing
ดร.ธนากร รัชตกุลพัฒน์
สาขาวิชาการตลาดดูย้อนหลัง
2 เมษายน 2564ก้าวแรกบนเวที สู่การเป็นพิธีกรมืออาชีพ EP.3อาจารย์ศิริกานต์ ติรสุวรรณวาสีสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศดูย้อนหลัง
พฤษภาคม 2564เทคนิคการทำวิทยานิพนธ์มหาบัญฑิต
ผศ.ดร.ศิริรัตน์ พ่วงแสงสุข
ปริญญาโทกำลังดำเนินการ
มิถุนายน 2564เทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับนักบัญชี
อาจารย์พลภัทร พลบูรณ์
สาขาวิชาการบัญชีกำลังดำเนินการ
กรกฎาคม 2564การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการพิมพ์สมการทางคณิตศาสตร์อาจารย์ชินพรรธน์ สิทธิกรชยาพงษ์
สาขาวิชาการเงินกำลังดำเนินการ
สิงหาคม 2564เรียนปริญญเอกอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ
ดร.อนงค์ ไต่วัลย์
ปริญญาเอกกำลังดำเนินการ
กันยายน 2564การบัญชีภาษีอากรอาจารย์นิพล แก่นโกมลสาขาวิชาการบัญชีกำลังดำเนินการ
ตุลาคม 2564การใช้ฐานข้อมูลในการค้นหางานวิจัยอาจารย์ชินพรรธน์ สิทธิกรชยาพงษ์
สาขาวิชาการเงินกำลังดำเนินการ
พฤศจิกายน 2564ฮวงจุ้ยสำหรับธุรกิจอาจารย์ศุภศิษฏ์ เร่งมีศรีสุข
สาขาวิชาการจัดการกำลังดำเนินการ
พฤศจิกายน 2564ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าซื้อ และสัญญาเช่าทรัพย์

อาจารย์นวรัตน์ ชวนะโชติ
สาขาวิชาการจัดการกำลังดำเนินการ
10 ธันวาคม 2564เทคนิคการพัฒนา Soft Skills ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด้วย SQ

ดร.สมศรี เวิ่นทอง
สาขาวิชาการบัญชีกำลังดำเนินการ
24 ธันวาคม 2564การพัฒนาธุรกิจด้วยเทคนิคทุนปัญญาดร.สมศรี เวิ่นทอง
สาขาวิชาการบัญชีกำลังดำเนินการ

ฐานสองลบง่ายลบเร็ว

การสร้างและใช้ลิงค์ Google Meet เพื่อใช้เรียนร่วมกับ Google Classroom ในสถานการณ์ COVID-19

เทคนิคการนำเข้า-ส่งออก

การใช้งานคำสั่ง CASE

เทคนิคการเขียนโครงการ

การสร้างและใช้ลิงค์ Google Meet เพื่อใช้เรียนร่วมกับ Google Classroom ในสถานการณ์ COVID-19

การประยุกต์ใช้คำสั่ง SQL

สาระสุนทรียสังคีต

เทคนิคการเขียนแผนผังบริบท

การสร้างและใช้ลิงค์ Google Meet เพื่อใช้เรียนร่วมกับ Google Classroom ในสถานการณ์ COVID-19

คำสั่ง ROLLUP

การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

การบันทึกการสอน ใน Google Meet

การสร้างและใช้ลิงค์ Google Meet เพื่อใช้เรียนร่วมกับ Google Classroom ในสถานการณ์ COVID-19

การเงิน การธนาคาร

วางแผนกำไร ธุรกิจ online

Logistic and Distribution

การสร้างและใช้ลิงค์ Google Meet เพื่อใช้เรียนร่วมกับ Google Classroom ในสถานการณ์ COVID-19

การสร้างข้อสอบออนไลน์

เลขฐานสำหรับคอมพิวเตอร์

Essential SQL : Pivot Table

การสร้างและใช้ลิงค์ Google Meet เพื่อใช้เรียนร่วมกับ Google Classroom ในสถานการณ์ COVID-19

เรียนออนไลน์ Google Meet

อัปเดตความรู้ภาษี

ทางเลือกการขนส่งออนไลน์

การสร้างและใช้ลิงค์ Google Meet เพื่อใช้เรียนร่วมกับ Google Classroom ในสถานการณ์ COVID-19

Will Covid-19End Business?

การพิมพ์หนังสือราชการ

การสร้าง Google Meet

การสร้างและใช้ลิงค์ Google Meet เพื่อใช้เรียนร่วมกับ Google Classroom ในสถานการณ์ COVID-19

เรียน Online อย่างไร

กลยุทธ์การขายออนไลน์