ทำเนียบผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
Asst. Prof. Dr.Rattanavalee Maisak
Dean of The Faculty of Business Administration
E-mail : rattanavalee.m@rmutp.ac.th

อาจารย์นิพล แก่นโกมล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Mr. Nipon Kankomon
Vice-Dean for Administrative
E-mail : nipon.k@rmutp.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ ไต่วัลย์
รองคณบดีฝ่ายวางแผน
Asst.Prof. Dr. Anong Taiwan
Vice-Dean for Planning
E-mail :Anong.t@rmutp.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเรียม ทะไกรราช
ผู้ช่วยคณบดี
Asst. Prof.Boonriem Tagairach
Assistant to the Dean
E-mail : lamriem1@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทรียา เห็นกลาง
ผู้ช่วยคณบดี
Asst. Prof. Dr.Pattareya Henklang
Assistant to the Dean
E-mail : pattareya.h@rmutp.ac.th

ดร.ศรีสุดา อินทมาศ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
Dr.Srisuda Intamas
Vice-Dean for Student Affairs
E-mail : srisuda.i@rmutp.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา พยุงวงศ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
Asst. Prof. Pattama Payungwong
Vice-Dean for Academic Affairs and Research
E-mail : pattama.p@rmutp.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวรัตน์ ชวนะโชติ
ผู้ช่วยคณบดี
Asst. Prof. Nawarat Chowanachote
Assistant to the Dean
E-mail : nawarat_chow@hotmail.com