คณาจารย์สาขาวิชาการเงิน

Fin-7
อาจารย์ศิริภรณ์ ศิลปวานิช
Miss Siriporn Silapavanich
หัวหน้าสาขาวิชาการเงิน
E-mail : siriporn.sil@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2323
Fin-8
ดร.ปริญญา มากลิ่น
Dr.Parinya Maglin
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน
E-mail : parinya.m@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2201
Fin-4
ผศ.กมลวรรณ พิมพ์แพทย์
Asst. Prof. Kamonwan Pimpat
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน
E-mail : kamonwanfinance@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2322
Fin-3
ดร.ขวัญฤทัย บุญยะเสนา
Dr.Kwanruetai Boonyasana
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน
E-mail : kwanruetai.b@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2322
Fin-2
อาจารย์กวิน มากธนะรุ่ง
Mr. Kawin Magtanaroong
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน
E-mail : neekawinna@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2322
Fin-999
อาจารย์นัทธ์หทัย หลงสะ
Miss. Nathathai Longsa
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน
E-mail : nat_hathai@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2323
Fin-6
อาจารย์กรรณิการ์ จะกอ
Miss Kunnika Jakor
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน
E-mail :kunnika. j@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2323
Fin-2
อาจารย์ชินพรรธน์ สิทธิกรชยาพงษ์
Mr. Chinapratha Sitikornchayarpong
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน
E-mail :chinapratha.s@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2323
สาขาการเงิน-13
อาจารย์พีรณัฎฐ์ ยาทิพย์
Mr.Pheeranadh Yathip
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา
E-mail :Pheeranadh.y@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2322
สาขาการเงิน-13
อาจารย์อาริสา หาญเขตต์
Miss. Arisa Hanket
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน
E-mail :Miss Arisa Hanket
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2323