คณาจารย์สาขาวิชาการเงิน

Fin-3
ดร.ขวัญฤทัย บุญยะเสนา
Dr.Kwanruetai Boonyasana
หัวหน้าสาขาวิชาการเงิน
E-mail : kwanruetai.b@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2322
Fin-8
ดร.ปริญญา มากลิ่น
Dr.Parinya Maglin
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
E-mail : parinya.m@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2201
Fin-4
ผศ.กมลวรรณ พิมพ์แพทย์
Asst. Prof. Kamonwan Pimpat
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน
E-mail : kamonwanfinance@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2322
Fin-6
นางสาวกรรณิการ์ จะกอ
Miss Kunnika Jakor
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน
E-mail :ninninan11@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2323
Fin-2
นายกวิน มากธนะรุ่ง
Mr. Kawin Magtanaroong
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน
E-mail : neekawinna@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2322
Fin-9
ผศ.วราลี ศรีสมบัติ
Asst. Prof. Waralee Srisombat
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน
E-mail : waraleesri9@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2323
Fin-7
นางสาวศิริภรณ์ ศิลปวานิช
Miss Siriporn Silapavanich
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน
E-mail : siriporn2@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2323
Fin-1
นายสนทยา เขมวิรัตน์
Mr. Sontaya Khamvirat
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน
E-mail : sontaya.k@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2323
Fin-5
นางอุมาพร สุทธิคุณ โอรัญรักษ์
Mrs. Umaporn Sutthikhun Orunruk
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน
E-mail : umaporn.stk@gmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2323
Fin-999
อาจารย์นัทธ์หทัย หลงสะ
Miss. Nathathai Longsa
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน
E-mail : nat_hathai@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2323