บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
Bachelor of Business Administration Program in Business English

 

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

ชื่อย่อ (ไทย)
บธ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Business Administration (Business English)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.B.A. (Business English)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
บริหารธุรกิจ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ

แขนงวิชา
-
-

รูปแบบหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช่จ่ายต่อภาคการศึกษา
- ภาคปกติ 12,000 บาท
- ภาคสมทบ 22,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ด้านบริหารธุรกิจทุกสาขา หรือเทียบเท่า

แนวทางการประกอบอาชีพ
- พนักงานสายการบิน
- พนักงานด้านต่างประเทศ
- พนักงานลูกค้าสัมพันธ์
- เลขานุการ
- พนักงานประชาสัมพันธ์