Untitled Document
 login/register   
Untitled Document
   หน้าแรก
   เกี่ยวกับวารสาร
   กองบรรณาธิการ
   ส่งบทความ
   วารสารวิชาการ
   ประชุมวิชาการ
   ข่าวสาร
   ติดต่อเรา

ราชมงคลพระนคร ออกกำลังกาย ขานรับนโยบายรัฐบาล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขานรับนโยบายรัฐบาล จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ เป็นเวลา 1 ชั่งโมง ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียดส่งเสริมสุขภาวะ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มีสุขภาพที่แข็งแรง ลดความเครียดส่งเสริมสุขภาวะ โดยการจัดเต้นแอโรบิค ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันพุธ เวลา 15.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมดีฮอลล์ ศูนย์เทเวศร์ เป็นศูนย์แรก และเพื่อตอบสนองนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้เชิญชวนเจ้าหน้าที่รัฐทั่วประเทศร่วมกันออกกำลังกาย “เพราะเราเชื่อว่าสุขภาพของบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งมหาวิทยาลัยไม่ละเลยเรื่องนี้โดยทุกๆ ปีจะมีการตรวจสุขภาพ และการพบแพทย์สำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ จึงถือเป็นเรื่องที่ดีที่จะมีการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายขึ้น เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับบุคลากรอีกทางหนึ่ง”

Untitled Document
Copyright  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร All Rights Reserved