หน้าแรก คณะบริหารธุรกิจ

ข่าวสาร

Today : July 23, 2017

ดูทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา2559

ส่งมอบโครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดชัฏใหญ่

การสัมภาษณ์นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ.ปี2560 (รายใหม่)

โครงการ “Young LOVE รักเป็น ปลอดภัย” 2560

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ ระยะที่ 1

ประชุมการทำยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน ระดับคณะ (ระยะ 5 ปี)

สืบสานวัฒนธรรมไทยแห่เทียนพรรษา 2560

สาขาวิชาการบัญชีจัดโครงการบูรณาการการเรียนรู้ Smart’s Acc for AEC

การปฐมนิเทศนักศึกษาโควตากีฬา ชั้นปีที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 1/2560

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การประเมินค่างานและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน”

บรรยายกาศการรับน้อง 2560

บรรยากาศโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจปีการศึกษา2560