หน้าแรก คณะบริหารธุรกิจ

ข่าวสาร

Today : May 26, 2018
ดูทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัลระบบบริหารจัดการองค์กร โดยใช้โปรแกรม SAP

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ

อบรมการเลือกใช้สถิติช่วยในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านบริการ

ภาพบรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 2561 (2)

ประมวลภาพถ่ายบรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 2561

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับคณะ

การสัมมนาเรื่อง “Business Opportunity in Thailand”

สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี รอบ TCAS โควตา 2 (มัธยมปลาย)

สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2561

การพัฒนาและการทำการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านถ้ำเสือ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน (ระยะที่ 3)