ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานบริการวิชาการแก่สังคม คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมรับฟังการนำเสนอผลสัมฤทธิ์ของโครงการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาธุรกิจท้องถิ่น ปี 2 ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2562