โครงการถ่ายทอด โมเดลธุรกิจการบูรณาการธุรกิจฟาร์มผักไฮโดร์โปรนิกส์

คณะบริหารธุรกิจมทร.พระนคร ร่วมกับโรงเรียนนายเรือ เทศบาล และอบจ.สมุทรปราการ จัดโครงการถ่ายทอด “โมเดลธุรกิจ: การบูรณาการธุรกิจฟาร์มผักไฮโดร์โปรนิกส์” เริ่มตั้งแต่การสอนปลูกผักแบบ NFT และ DFT โดย การทำราง การแปรรูป โดยจัดอบรมทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ตั้งแต่วันที่ 11 – 25 กุมภาพันธ์ 2560
ซึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมด้วย พลเรือตรีบวร มัทวานุกูล เสนาธิการโรงเรียนนายเรือสมุทรปราการ คุณสุกัญญา อัศวเหม ประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และ ว่าที่พันตรีสุทัศ ใจเย็น รองปลัดเทศบาลนครสมุทรปราการ ร่วมเปิดโครงการ “โมเดลธุรกิจ: การบูรณาการธุรกิจฟาร์มผักไฮโดร์โปรนิกส์” ณ ชุมชนนาวีปากน้ำ ในพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ ซึ่งในการบรรยายในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.รัตนา อังกสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทลัยเกษตรศาสตร์ และเจ้าของฟาร์ม บ้านผักไฮโดรมาเป็นวิทยากร โดยมีชาวบ้านชุมชนนาวีปากน้ำ และชุมชนอื่นให้ความสนใจจำนวนมาก

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

โครงการพัฒนาอาจารย์ก้าวทันโลกธุรกิจ ( ณ จังหวัดน่าน)

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.ปริญญา มากิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาอาจารย์ก้าวทันโลกธุรกิจ ณ จังหวัดน่าน โดยมีอาจารย์เข้าร่วมโครงการกว่า 65 ท่าน ซึ่งต่อเนื่องจากวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 โดยในวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2560 และได้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง “ร่วมพลัง คิดสร้างสรรค์ ก้าวทันโลกธุรกิจ ” เพื่อสานสัมพันธ์ สร้างสรรค์ทีมงาน สู่ความเป็นเลิศ และ การสร้าง Team work เพื่อขับเคลื่อนองค์กร โดย คุณวรัญญาณ์ ศรีวงศ์ และคณะ จากนั้น วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านวิชาการ การเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน ข่าวโดย : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

ภาพข่าวเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

โครงการพัฒนาอาจารย์ก้าวทันโลกธุรกิจ

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ก้าวทันโลกธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมทั้งมีการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ ได้มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านธุรกิจ อาทิเช่น ดร.วิทยา สุหฤทดำรง บรรยายในหัวข้อ “Education 4.0” , คุณธนู เปลวเทียนยิ่งทวี บรรยายในหัวข้อ “ Discussion Based classroom” และ นายแพทย์พูลชัย จิตอนันตวิทยา บรรยายในหัวข้อ “นวัตกรรม SHE กิจการเพื่อสังคมกิจการที่เอาศาสตร์ของพระราชามาประยุคต์ใช้” พร้อมทั้งยังมีบริการ นวดดัดจัดสรีรัด โดยทีมงานของนายแพทย์พูลชัย จิตอนันตวิทยา ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

ข่าวโดย : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

ภาพข่าวเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

 

โครงการวิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 30-31 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ดร.ธนธัส ทัพมงคล พร้อมด้วยฝ่ายกิจการนักศึกษา และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานในโครงการวิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ณ องค์การบริหารตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีคุณแรม เชียงกา และคุณศิวโรฒน์ จิตนิยม แกนนำของชุมชนหนองสาหร่ายให้การต้อนรับและนำศึกษาดูงานตลอดทั้ง 2 วัน
โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้จะเป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมวิถีเศรษฐกิจพอเพียงโดยผ่านกลไกต่างๆ ทั้งบทเรียนตัวบุคคลของทั้ง 9 หมู่บ้านใน ตำบลหนองสาหร่าย เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

ระบบควบคุมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

คณะบริหารธุรกิจประสบความสำเร็จในการแสดงผลงานนิทรรศการและการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในงาน 12 ปี rmutp คิดส์ดี ทำดี…เพื่อสังคม  โดยนำเสนอผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่ได้จากการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย เรื่อง ระบบควบคุมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยอาจารย์พรคิด อ้นขาว และดร.รัตนาวลี ไม้สัก  และนำเสนอนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ กระดานเกมภัยพิบัติ จากผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาเกมกระดานการสร้างความรู้ต่อการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในประเทศไทย โดย ดร.ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี และ ดร.สุจิรา ไชยกุสินธุ์ ผลงานทั้ง 2 ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมบูธ รวมทั้งนักศึกษาทดลองเล่นเกมภัยพิบัติจำนวนมาก
ทั้งนี้ งานบริการวิชาการแก่สังคมได้เชิญชุมชนจากจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมสาธิตผลผลิตจากผักไฮโดรโปนิกส์ด้วย

ภาพข่าวเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

การแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 3

การแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา สาขาวิชาการบัญชีคณะบริหารธุรกิจได้มีการจัดการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) โดยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการ ทักษะทางด้านวิชาชีพบัญชีได้เต็มศักยภาพ และเพื่อสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยได้แบ่งการแข่งขันเป็นระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชามงคลพระนคร มอบถ้วยประทานพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เหรียญรางวัล ทุนการศึกษา และได้รับเกียรติจาก ดร. ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มอบประกาศนียบัตรแด่ทีมผู้ชนะในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา ผลการแข่งขันมีดังต่อไปนี้ ระดับอาชีวะศึกษา รางวัลชนะเลิศระดับอาชีวะศึกษา รับถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้แก่ : ทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก ทีม 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 อาชีวะศึกษา รับมอบถ้วยอธิการบดี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ ได้แก่ : ทีมวิทยาลัยเทคนิคน่าน ทีม 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับอาชีวะศึกษา ได้แก่ : วิทยาลัยอาชีวะศึกษาชลบุรีทีม 1 รางวัลชมเชย ระดับอาชีวะศึกษา ได้แก่ ทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก ทีม 2 ระดับอุดมศึกษา รางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษา รับถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้แก่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีม 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอุดมศึกษา รับมอบถ้วยอธิการบดี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ ได้แก่ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทีม 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับอุดมศึกษา ได้แก่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีม 2 รางวัลชมเชย ระดับอุดมศึกษา ได้แก่ มหาลัยวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ทีม 2

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบพิธีสตมวาร 100 วัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบพิธีสตมวาร 100 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ร.9 วันที่ 20 ม.ค. 2560 ที่ผ่านมา รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ได้ร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล สตมวาร 100 วัน พระบรมศพ และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ บริเวณหน้าเรือหมอพร มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี ที่ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองสิริราชสมบัติ พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ อันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยอย่างหาที่เปรียบมิได้

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

 

๑๙ ธันวา วันอาภากรรำลึก ประจำปี ๒๕๕๙


วันนี้ (๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙) คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้จัดงาน ๑๙ ธันวา วันอาภากรรำลึก ประจำปี ๒๕๕๙ “น้อมรำลึก ๔๐ ปี พระมหากรุณาธิคุณ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๑๙ ถึง ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ” ได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด พิธีบวงสรวง และวางพานพุ่มเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ ลานพระอนุสาวรีย์ฯ พิธีสักการะพระภูมิชัยมงคล และพิธีเปิดนิทรรศการ “น้อมรำลึก ๔๐ ปี พระมหากรุณาธิคุณ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๑๙ ถึง ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ” และร่วมลงนามถวายควาอาลัย พร้อมทั้ง เยี่ยมชมนิทรรศการ โดยสมาคมศิษย์เก่า พณิชยการพระนคร ณ โถงชั้น ๑ อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
ทั้งนี้ ในช่วงเช้า ได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีสงฆ์ ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า พระสงฆ์ ๙ รูป โดยมีทั้งศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าเข้าร่วมงานเป็นจำนวนกว่า ๑,๐๐๐ คน

ภาพข่าวเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

การประชุมวิชาการด้านบริหารธุรกิจราชมงคลพระนคร หัวข้อ “การจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิตัล”

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้จัดการประชุมวิชาการด้านธุรกิจราชมงคลพระนคร

ในหัวข้อ “การจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิตัล” (RPBS Academic Conference on Business Management and Digital Technology)ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ อาคาร 90 ปี ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวศ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในพิธีเปิด และ ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมวิชาการด้านบริหารธุรกิจราชมงคลพระนคร ในครั้งนี้  โดยในช่วงเช้าได้มีการบรรยายพิเศษ และมีการจัดการประกวดผลงานวิจัย โดยการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)ของ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาปริญญาโท ทั้งภายในและภายนอก คณะบริหารธุจกิจ มทร.พระนคร เป็นจำนวนกว่า 100 ท่าน และในช่วงบ่าย ได้มีการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) ของนักวิจัย จากภายในและภายนอก ทั้งนี้ การจัดการประชุมวิชาการด้านธุรกิจราชมงคลพระนคร ก็เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาปริญญาโท ทั้งภายในและภายนอก สู่สาธารณชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และยังได้แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นทางวิชาการ อีกด้วย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา 2/2559

โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา 2/2559
งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 ซึ่งมีนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจาก 6 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การจัดการ การเงิน ภาษาอังกฤษธุรกิจ และธุรกิจระหว่างประเทศ เข้าร่วมโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวเปิดงาน โดยมี ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา โดยการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พระอาจารย์นิพนธ์ ธมฺมพนฺโธ หัวหน้าฝ่าย ประสานงานกิจกรรม โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก และ คุณเรวัต สังข์ช่วย (DJ พี่น้ำเย็น) เป็นวิทยากรพิเศษ ซึ่งการจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา ก่อนออกไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการต่างๆ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักการ กรอบแนวคิด และเห็นถึงประโยชน์ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รวมทั้งวิธีการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงการเขียนรายงานโครงงานสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก