สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี รอบ TCAS โควตา 2 (มัธยมปลาย)

วันที่ 18 เมษายน 2561 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี รอบ TCAS โควตา 2 (มัธยมปลาย)

ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา3 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ

ติดตามภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook คณะบริหารธุรกิจ

 

สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 9 เมษายน 2561 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้อง 7204 ชั้น 2 อาคาร 90 ปี

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ

พิธีรับมอบเงินสนับสนุนในการพัฒนาของนักศึกษาและคณะบริหารธุรกิจ

3 เมษายน 2561 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดพิธีรับมอบเงินสนับสนุนในการพัฒนาของนักศึกษาและคณะบริหารธุรกิจจากบริษัท โคซัน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เคมลู้บ อินเตอร์เทรด คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ไนน์ ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด เป็นเงิน 200,000 บาท โดยมี ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมผู้บริหาร และสมาคมศิษย์เก่าเข้าร่วม ณ ห้องประชุมธรรมนูญ – สุวิทย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การพัฒนาและการทำการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านถ้ำเสือ

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ “การพัฒนาและการทำการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านถ้ำเสือ” โดยมี ผศ.ชูชัย พิทักษ์เมืองแมน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ชำนาญรบ หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ เป็นผู้มอบของที่ระลึกแก่ นายบุญเลิศ เต็มคอน ผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านถ้ำเสือ รวมไปถึงคณาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ จากนั้นได้มีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักการตลาดให้แก่สมาชิกชุมชนบ้านถ้ำเสือเพื่อสร้างอาชีพอิสระและการพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักเศรฐกิจพอเพียง การสร้างอัตลักษณ์ให้แก่ชุมชนบ้านถ้ำเสือ รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาด ต่อไป ระหว่างวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2561 ณ ชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โครงการสร้างความเข้าใจการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 2561

โครงการสร้างความเข้าใจการบริหารความเสี่ยงขององค์กรและการควบคุมภายใน ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความเข้าใจการบริหารความเสี่ยงขององค์กรและควบคุมภายใน โดยมี ผศ.จำนงค์ จันทโชโต รองคณบดีฝ่ายวางแผน เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ยังได้มีกิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร” และ “การนำทฤษฎีสู่การปฏิบัติ” โดยได้รับเกียรติจากคุณประไพพิศ ลลิตาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย และกิจกรรม Workshop ระหว่างวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร