บุคลากรบริหารธุรกิจรับรางวัลบุคคลดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากรจากคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ที่ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ประจำปี 2560 ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 13 ปี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ซึ่งได้แก่

– ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ : รางวัลบุคคลดีเด่น กลุ่มผู้บริหาร

– ดร.เทพฤทธิ์ ยอดใส ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม : รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยฯ

– คุณสมศักดิ์ หงษา : รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาธุรกิจเอกชน

– อาจารย์ศรีนาย คุเณนทราศัย : รางวัลนักบริการวิชาการดีเด่นแบบสร้างรายได้

และ นางสาวศิราภรณ์ โรจนธนภัทร์ : รางวัลกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวดีเด่น

โครงการวิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 2561

วันที่ 9-10 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ผศ.กมลวรรณ พิมพ์แพทย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน พร้อมด้วยฝ่ายกิจการนักศึกษา คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการเงินคณะบริหารธุรกิจ ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานในโครงการวิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ณ องค์การบริหารตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีคุณแรม เชียงกา แกนนำของชุมชนหนองสาหร่ายให้การต้อนรับและนำศึกษาดูงานตลอดทั้ง 2 วัน โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้จะเป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมวิถีเศรษฐกิจพอเพียงโดยผ่านกลไกต่างๆ ทั้งบทเรียนตัวบุคคลของทั้ง 9 หมู่บ้านใน ตำบลหนองสาหร่าย เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

รับชมภาพเพิ่มเติม คลิก

การพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักการตลาดเพื่อพร้อมก้าวสู่โลกดิจิตอล 4.0

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ที่ผ่าน สาขาวิชาการตลาดได้จัดโครงการ “การพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักการตลาดเพื่อพร้อมก้าวสู่โลกดิจิตอล 4.0 ” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธนากร รัชตกุลพัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาดเป็นประธานเปิดโครงการ ในการนี้ยังได้มีการบรรยายพิเศษพร้อมให้ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษกับนักศึกษาเพื่อที่จะได้นำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตนเองและเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิตอล 4.0 โดยได้รับเกียตริจากคุณพงษ์พันธ์ คงอยู่ และ อาจารย์วิรัลพัชร อสัมภินพงศ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมมงคลอาภาเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร
ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่

การสัมมนา Best Tips for Applying for a Job

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 งานจัดการความรู้ คณะบริหารธุรกิจ ได้มีการสัมมนา “Best Tips for Applying for a Job” โดยได้รับเกียรติจากคุณกัญจรัช ตังทัตสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President สายบริหารการเงิน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ และคุณอนัคฆ์ ตังทัตสวัสดิ์ Project Manager at JPMorgan Chase & Co., เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษเพื่อถ่ายทอดแนวคิดและเทคนิคในการสมัครงานสำหรับนักศึกษาที่จบใหม่ โดยมีผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศเข้าฟังสัมมนา ณ ห้องมงคลอาภา 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

โครงการสัมมนากลยุทธ์การตลาดเชิงลึกในยุคดิจิตอล 4.0

เมื่อวันที่ 22 ธันวามคม 2560 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดสัมนาในหัวข้อ กลยุทธ์การตลาดเชิงลึกในยุคดิจิตอล 4.0 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในพิธีเปิด จากนั้นเป็นการบรรยายโดย คุณวิกานต์ มงคลจันทร์ ผู้อาวุโส แผนกการตลาด บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ในเรื่องกลยุทธ์การตลาดในยุคดิจิตอล 4.0 โดยการจัดสัมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการเรียนรู้ด้านสื่อสารโซเซี่ยลมิเดียทางกลยุทธ์การตลาดในยุค 4.0 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี

ที่มา : งานสื่อสารองค์กรคณะบริหารธุรกิจ

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ ชุมชนเห็ดเงินล้านบ้านสามเรือน

เมื่อวันที่ 15-17 ที่ผ่านมา งานบริการแก่สังคม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ระยะที่ 2) ณ ชุมชนเห็ดเงินล้านบ้านสามเรือน ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วยคณาจารย์วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับการตอนรับจากคุณสุชาติ เต็งประเสริฐ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะคร้อ และคุณวัฒนา ช่อผกา ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จากนั้นได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างอาชีพด้วยการเพาะเห็ดกระด้าง โดยคุณเพียรชัย แก้วอินธิและคุณชุลีพร นาคพวง เจ้าของฟาร์มเห็ดพันธุ์ธัชสายไหม ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ นอกจากนั้นแล้วยังมีคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาบัญชีที่ได้มาถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการคิดต้นทุน และการวางระบบบัญชี เพื่อเป็นการต่อยอดให้ธุรกิจต่อไปในอนาคต

ที่มา : งานสื่อสารองค์กรคณะบริหารธุรกิจ

ภาพเพิ่มเติม คลิก

การแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี “RMUTP Accounting Challenge”

วันนี้ (14 ธันวาคม 2560) ชมรมบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการ” แข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี ” สำหรับปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม อาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ เวลา 15.00 – 18.30 น. โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธี
สำหรับการแข่งขัน ทีมละ 3 คน ได้แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
1. ปริญญาตรี ปี 1 และ ปี 2
2. ปริญญาตรี ปี 3
3. ปริญญาตรี ปี 4
4. ปริญญาตรี เทียบโอน ปี 1
5. ปริญญาตรี เทียบโอน ปี 2
โดยการสอบนั้น ประกอบไปด้วยความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีในแต่ละด้าน อาทิเช่น บัญชีต้นทุน บัญชีชั้นกลาง บัญชีชั้นสูง ภาษีอากร ทฤษฎีการบัญชี เป็นต้น เพื่อสนับสนุนและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงทักษะความรู้ความสามารถของตนเอง
สำหรับผู้ที่ชนะการแข่งขันในแต่ละระดับจะได้รับรางวัล มูลค่ารวมกว่า 25,000.- บาท และได้เป็นตัวแทนในการแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก