ภาพบรรยากาศงานเกษียณอายุราชการ ม.ราชมงคลพระนคร ประจำปี 2560

วันที่ 22 กันยายน 2560 ม.ราชมงคลพระนคร จัดงานเกษียณอายุราชการ ภายใต้ชื่องาน “คืนวันที่พากเพียร วันเกษียณอันภาคภูมิ” ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐ ในการนี้คณบดีบริหารธุรกิจ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ปัจจุบันและผู้เกษียณอายุราชการสังกัดคณะบริหารธุรกิจ ได้ร่วมถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สุขภาพดี ชีวิตสดใสเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” โดย รศ.จรูญลักษณ์ คงทวีสกุลเลิศ ผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพบำบัด ต่อด้วยพิธีมอบโล่ให้ผู้เกษียณอายุราชการ ม.ราชมงคลพระนคร ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
ที่มา : งานสื่อสารองค์กรคณะบริหารธุรกิจ

รับชมภาพเพิ่มเติม

AUA ทดสอบภาษาอังกฤษ ฟรี !!

เมื่อวันพฤหัสที่ 14 กันยายน 2560 สถาบันสอนภาษา เอยูเอ เปิดโอกาสนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่สนใจทำการทดสอบภาษาอังกฤษ ฟรีไม่คิดมูลค่า (ปกติมีค่าใช้จ่าย 350 บาท) โดยมีนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกว่า 100 คน ที่ห้อง R203 โดยการสอบใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง การทดสอบนี้เพื่อให้ทราบว่านักศึกษามีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับใด และผู้สอบเหมาะสมที่จะเข้าศึกษาในกลุ่มใดของหลักสูตร English for Communication ของ เอยูเอ หลักสูตร แบ่งเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ คือ Bronze Silver Gold Platinum กลุ่มละ 4 คอร์ส คอร์สละ 30 ชั่วโมง แต่ละคอร์ส มีค่าใช้จ่ายประมาณ 4,000 – 4,800 บาท ผลการทดสอบจะถูกนำไปบันทึกลงระบบข้อมูลของ เอยูเอ สามารถนำผลไป สมัครเรียนที่สถานสอนภาษา เอยูเอ ได้ทั้ง 15 สาขา ใน กทม.และต่างจังหวัดโดยไม่ต้องทำการทดสอบใหม่ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เอยูเอ จามจุรี โทร 02-657-6411 ต่อ 1285

การสัมมนาทางการตลาด THAILAND 4.0

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ที่ผ่านมาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดสัมมนาทางการตลาดขึ้นโดยได้รับเกียรติจากผศ.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช เป็นประธานในพิธีเปิดโดยในช่วงเช้าเป็นการสัมนาในรูปแบบงาน FLY US Marketing 4.0 เคล็ด ลับเปลี่ยนชีวิตในยุคออนไลน์ โดยมีคุณวิกรานต์ มงคลจันทร์เป็นวิทยากรบรรยาย
จากนั้นในช่วงบ่าย เป็นการสัมนาภายใต้รูปแบบงาน Marketing Change 4.0 คิดให้ไวเปลี่ยนให้ทัน ในหัวข้อ SLS THAILAND 4.0 โดยมีคุณธนกฤต อาเตอร์ สิริมหัทธนังกุร เจ้าของร้าน Oh! My Cheese และ คุณผึ้ง ประภากร ไชยมาตร เจ้าของแบรนด์ Sweet’Soft เป็นวิทยากรบรรยาย

ภายในงานมีนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนากว่า 200 คน ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ

ที่มา : งานสื่อองค์กรคณะบริหารธุรกิจ

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

โครงการสัมมนาเพิ่มพูนความรู้สู่การประกอบธุรกิจเพื่อสังคม จัดโดยสาขาวิชาการจัดการ

วันที่ 8 กันยายน 2560 สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จัดโครงการสัมมนาเพิ่มพูนความรู้สู่การประกอบธุรกิจเพื่อสังคม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ทั้งนี้ยังได้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แรงบันดาลใจในการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม” และ “กลยุทธ์การสร้าง และพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม” การบรรยายในครั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาหรือผู้ที่มีความสนใจได้รับความรู้ แรงบันดานใจและนำกลไกการบริหารจัดการและกลยุทธ์ต่างๆ ไปปรับใช้กับธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งผู้ประกอบการ และสังคม อีกทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยังยืน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานเกียรติคุณสถาบัน LEAD Business Institute เป็นวิทยากรผู้บรรยาย ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ข่าว/ภาพข่าว โดย งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ

รับชมภาพเพิ่มเติม คลิก

Management Fair 2017

 

เมื่อวันที่ 4-5 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ บริเวณโถงอาคารพร้อมมงคล สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ Management Fair 2017 ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมที่จะสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้กับคณะบริหารธุรกิจ โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อ ต่อการทำธุรกิจให้กับผู้ที่สนใจจะเป็นผู้ประกอบการใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับคณะบริหารธุรกิจ ที่ต้องการให้นักศึกษามีทักษะในการทำธุรกิจ โดยการสร้างผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาได้ฝึก อีกทั้งยังให้นักศึกษา ได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านธุรกิจ แหล่งเงินทุน นวัตกรรม และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน การจัดการและการตลาด ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้จัดขึ้น 2 วัน ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น การออกบูธ จำหน่ายอาหาร ขนมหวาน รวมทั้งผู้ประกอบการกว่า 100 ร้าน การแสดงแฟชั่นโชว์จากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น นอกจากนั้น ยังได้มีการจัดกิจกรรมสอยดาว โดยรายได้จากการฝึกบริหารจัดการธุรกิจ Organizer มอบให้กับมูลนิธิพระดาบส เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นผู้มอบ ให้กับพลอากาศโทสุรพล อิ่มแสง ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิพระดาบส นอกยังนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่ได้รับทองมูลค่า 3,000 บาท
ที่มา : งานสื่อสารองค์กรคณะบริหารธุรกิจ
รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

สาขาวิชาระบบสาระสนเทศ ศึกษาดูงานบริษัท Orionhealth

วันนี้ (28 สิงหาคม 2560) สาขาวิชาระบบสาระสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย ดร.อารีย์ มยังพงษ์ อาจารย์ปิยพันธ์ สุวรรณเวช อาจาย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้โอกาสเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมบริษัท orionhealth โดยได้รับเกียรติจากคุณศักดิ์ชัย พาสุข Software Engineer พร้อมทีมงานบรรยายเพื่อให้ความรู้พร้อมดูการทำงานจริงของบริษัท ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้นักศึกษานำประสบการณ์จากการศึกษาดูงานไปปรับใช้พัฒนาศักยภาพของตนเองในอนาคตการทำงานต่อไป

ที่มา : งานสื่อสารองค์กรคณะบริหารธุรกิจ

รับชมภาพเพิ่มเติม คลิก

 

การสัมภาษณ์นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับทุนพณิชยการพระนคร ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา งานกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนครได้จัดให้มีการสัมภาษณ์นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับทุนของพณิชยการพระนคร เพื่อทำการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมสัมภาษณ์ จำนวนกว่า 100 ราย ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ

การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี

ฝ่ายวางแผน คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จัดการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี โดยมี ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักงานคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์ประจำหลักสูตร หัวหน้างานและผู้รับผิดชอบโครงการทุกท่าน และยังได้รับเกียรติจาก ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีมติอนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2575) เพื่อให้การการปฏิบัติราชการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ที่ทางมหาวิทยาลัยฯ กำหนด ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 (สัญจร) ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา
ภาพข่าว / ข่าวโดย : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ

 

เปิดตัว “Marketing Plan Contest โครงการ 10″

เปิดตัว “Marketing Plan Contest โครงการ 10 by A.P. Honda ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด เปิดตัวโครงการ “Marketing Plan Contest #10 by A.P. Honda” ประจำปี 2560 เชิญชวนนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมประกวดแผนสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบตลาดเชิงกิจกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจด้านการตลาดได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์มาประชันความสามารถในการวางแผนการตลาดเชิงกิจกรรม Marketing Plan Contest ภายใต้ 2 โจทย์ใหม่ของรถจักรยานยนต์ฮอนด้ารุ่น ‘All New Scoopy i MY FIRST RIDE. MY WAY ครั้งแรกมีความหมายเสมอ และ ‘Zoomer-X The Unblocker, Inspiperation ไป(ป์)ให้มันส์…นอกกรอบ’ เพื่อสนับสนุนและเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับอาชีวะศึกษา และอุดมศึกษา ได้นำความรู้จากในห้องเรียน มาต่อยอดความคิด วิเคราะห์ วางแผน นำเสนอ และทำกิจกรรมจริง พร้อมรับทุนสนับสนุนจากบริษัทฯ เพื่อสร้างประสบการณ์ และทักษะวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ให้กับนักเรียน นิสิต และนักศึกษาได้ต่อไปในอนาคต
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธนากร รัชตกุลพัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาการตลาด เข้าร่วมการเปิดตัวโครงการ “Marketing Plan Contest # 10 by A.P. Honda” ประจำปี 2560 ณ ห้องประขุมอาภากรเกียรติวงศ์ อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ
 
ที่มา : สาขาวิชาการตลาด // งานสื่อสารองค์กรคณะบริหารธุรกิจ