บรรยากาศการฝึกซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าที่บัณฑิต มทร.พระนครได้ฝึกซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวให้โอวาทและสังเกตุการฝึกซ้อมอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 จะมีขึ้นในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ที่มา : งานสื่อสารองค์กรคณะบริหารธุรกิจ

รับชมภาพเพิ่มเติม คลิก

ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา 2/2560

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 ซึ่งมีนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจาก 7 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาระบบสารสนเทศ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เข้าร่วมโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ กล่าวเปิดงาน โดยมี ผศ.จิรพร มหาอินทร์ หัวหน้างานสหกิจศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา โดยการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณพิมพ์พิศา ศรีสุเมธากุล ที่ปรึกษา CPF training center พร้อมทีมงาน เป็นวิทยากรพิเศษ และะในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ศิริรัตน์ ชำนาญรบ หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ บรรยายในหัวข้อ “ประเด็นการทำโครงการงานสหกิจ” เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และรูปแบบของการทำโครงอย่างถูกต้องและถูกวิธี จากนั้นหัวหน้าสาขาวิชา ได้กล่าวให้โอวาทนักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษา ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา ก่อนออกไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการต่าง ๆ รวมทั้งวิธีการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง กับการสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ
ที่มา : งานสื่อสารองค์กรคณะบริหารธุรกิจ
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

ศูนย์พณิชการพระนคร จุดรวมพลของกลุ่มบุคคล พระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ

วันที่ 26 ตุลาคม 2560 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทั้ง 3 คณะ ร่วมเป็นจิตอาสา ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการนี้ ม.ราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ และ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้จัดตั้งเป็นจุดรวมพลของกลุ่มบุคคล/หน่วยงานร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ภาพ / ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร

โครงการการเตรียมพร้อมในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

วันนี้ (18 ตุลาคม 2560) สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการการเตรียมพร้อมในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิภา เจริญกิจสุพัฒน์,CFP® ผู้จัดการ บริษัท เอไอเอ จำกัดพร้อมด้วยทีมงานเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ที่ปรึกษาการเงินและระบบสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่สนใจ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ Single License
จากนั้นในช่วงบ่าย ดร.ขวัญฤทัย บุญยะเสนา และอาจารย์บุญญิสา พ่วงเสมา พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาการเงิน ได้เดินทางไปยัง พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนภายในอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของตลาดหลักทรัพย์ฯ ของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการลงทุนและเป็นการสนันสนุนให้นักศึกษาได้ศึกษานอกห้องเรียนของวิชาการสัมมนาทางการเงินต่อไป
ที่มา : งานสื่อสารองค์กรคณะบริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจ มทร.พระนคร “ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะบริหารธุรกิจ”

วานนี้ (11 ตุลาคม 2560) ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าสาขาวิชา ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก คุณฉวีวรรณ สุคันธรัต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คุณธีระชัย เชมนะสิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ คุณนงลักษณ์ ทองนาค ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ผศ.สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ คุณนันท์ธยาภรณ์ สมิตินันท์ หัวหน้างานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เป็นผู้ตรวจการประเมินฯ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

รับชมภาพเพิ่มเติม

เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำแทนตำแหน่งที่ว่าง

เมื่อวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่เวลา เวลา 08.30-15.00 น. โดยมี ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานหน่วยเลือกตั้งที่ 2 (ศูนย์พณิชยการพระนคร) เป็นผู้ตรวจความเรียบร้อยของหีบใส่บัตรลงคะแนนเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อความโปร่งใส่และยุติธรรมในการเลือกตั้ง ก่อนที่เวลา 15.00 น. ได้ทำการเปิดหีบบัตรเพื่อนับคะแนน ณ บริเวณโถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ

จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” ประจำปี ๒๕๖๐

พิธีมุฑิตาจิต “จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” ประจำปี ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ร่วมจัด พิธีมุฑิตาจิต “จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” ประจำปี ๒๕๖๐ แก่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการทั้ง ๕ ท่าน ได้แก่ ๑.) ผศ.จุรีรัตน์ หล่อวิรัชสุธี ๒.) ผศ.ภัทร์ทิพา เพรียวพาณิชย์ ๓.) ผศ.ระจิตรา ศุภดิลกลักษณ์ ๔.) ผศ.ดร.ศุภฉัตร ศิริเธียร ๕.) อาจารย์เนตรนภา ปิ่นเงิน ภายในพิธีได้มีการทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า แด่พระสงฆ์จำนวน ๙ รูปพร้อมฟังพระธรรมเทศนา และพิธีบวงสรวง พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จากนั้นได้ทำการเปิดงานมุฑิตาจิต “จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” ประจำปี ๒๕๖๐ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวอวยพรและมอบของที่ระลึกให้แก่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการทั้ง ๕ ท่าน ทั้งนี้คณะผู้บริหารและคณาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจพร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษามอบพวงมาลัยแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารพร้อมมงคล และห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น ๓ อาคารมงคล คณะบริหารธุรกิจ

ภาพ/ข่าว โดย : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ

รับชมภาพภายในงานเพิ่มเติม

 

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในคู่สัญญา

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ดร.รัตนาวลี ไม้สัก หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขาได้จัดการประชุมต้อนรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในคู่สัญญา ได้แก่ มหาวิทยาลัย SHIH CHIEN UNIVERSITY ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 6-19 สิงหาคม 2560 โดยมีนักศึกษาที่เข้าร่วม ดังนี้ -นายวราวุฒิ คำด้วง สาขาวิชาการบัญชี -นางสาวสตรีรัตน์ ถ้ำทอง สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ -นางสาวกาญ นาคาพล สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ และมหาวิทยาลัย FHWS ประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่ 1 มีนาคม – 31 สิงหาคม 2560 โดยมีนักศึกษาที่เข้าร่วม ดังนี้ -นายธนพล ทัพมงคล สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ -นายตาวัน เจียมจิตร์ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ โดยในการทำโครงการในครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมได้มีโอกาสพัฒนาความคิดและสติปัญญา รวมถึงการเรียนรู้ในวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยคู่สัญญาพร้อมพัฒนาการเรียนและเตรียมความพร้อมในการทำงานต่อไป ณ ห้องประชุมสัญจร ชั้น 2 อาคารพร้อมมงคล
ภาพเพิ่มเติม

Marketing Plan Contest โครงการ10 by A.P. Honda ประจำปี 2560 Part2

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา สาขาวิชาการตลาดร่วมกับ AP HONDA จัดโครงการ Marketing Plan Contest โครงการ 10 by A.P. Honda ประจำปี 2560 ระยะที่ 2 โดยเป็นการนำเสนอแผนงานเข้าประกวดต่อหน้าคณะกรรมการภายในเวลา 20 นาที ในรูปแบบ Marketing Plan Contest ภายใต้ 2 โจทย์ใหม่ของรถจักรยานยนต์ฮอนด้ารุ่น ‘All New Scoopy i MY FIRST RIDE. MY WAY ครั้งแรกมีความหมายเสมอ และ ‘Zoomer-X The Unblocker, Inspiperation ไป(ป์)ให้มันส์…นอกกรอบ’ เพื่อคัดเลือกหาผู้ผ่านเข้ารอบที่จะจัดกิจกรรมในระยะที่ 3 ต่อไป โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจกว่า 28 ทีม ณ ห้องประชุมสัญจร ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม