โครงการการสร้างผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล บริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

                    บริหารธุรกิจ จัดโครงการการสร้างผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล ด้วยการบูรณาการระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาและวิทยาลัยเทคนิคเพื่อสร้างผู้ประกอบการหน้าใหม่สู่ตลาดดิจิทัล ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วย ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งภายในงานยังมีการบรรยายพิเศษโดยผู้ประกอบการภายนอกซึ่งมากด้วยความสามารถและแนวคิดที่ทันสมัยในการประกอบธุรกิจ เพื่อปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นคงและเป็นที่ต้องการของตลาด อาทิเช่น คุณกิตติพงษ์ สุขเคหา กรรมการผู้จัดการบริษัท คริสปี้คอร์น จำกัด คุณพิมพ์มาดา พัฒนปรัชญาพงศ์ ประธานกรรมการผู้บริหารบริษัท โอคุสโน่ ฟู้ดส์ จำกัด อีกทั้งยังได้รับความรู้เพิ่มเติมจาก อาจารย์ประจำสาขาวิชา ของคณะบริหารธุรกิจ ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี ในระหว่างวันที่ 24 – 28 พฤษภาคม 2560

ภาพข่าวเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
ภาพ : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

วันนี้ (วันที่ 8 พฤษภาคม 2560) งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในและภายนอกแก่บุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิด และ ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในกาจัดโครงการในครั้งนี้ ในการนี้ การจัดโครงการยังได้มีการบรรยายในหัวข้อ การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และ เตรียมความพร้อมกับการตรวจประเมิน โดย รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล พร้อมทั้งกิจกรรมการแบ่งกลุ่มฝึกการเขียนประเมินตนเองระดับหลักสูตรและระดับคณะ บรรยายโดย ผศ.สุใจ พรเจิมกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มทร.พระนคร ทั้งนี้ ยังได้รับความสนใจจาก คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สายวิชาการและสายสนับสนุน เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 50 ท่าน ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) ภาพโดย : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ ข่าวโดย : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ

ภาพข่าวเพิ่มเติม คลิกที่นี่

การประชุมคณะกรรมการจัดงาน ” Sound of Loveเสียงแห่งความจงรักภักดี “

คณะกรรมการ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม จัดโครงการเจ้าภาพสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายงานประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา ๙ ราชมงคล และกิจกรรม “๙ ราชมงคลร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ” ครั้งที่ ๙ และโครงการละครเวทีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี “๙ มิถุนายน ๒๕๕๙” เสียงแห่งความจงรักภักดี Sound of Love ชุดการแสดง “เมล็ดพันธุ์เยาวชน ปลูกรัก ปลูกภักดี” ครั้งที่๑/๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ๒ อาคารมงคลอาภา ชั้น ๒

คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ งานวิจัยภาคสนามและชุมชนเล็กในเมืองใหญ่ ”

วันนี้ (4 เมษายน 2560) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “งานวิจัยภาคสนามและชุมชนเล็กในเมืองใหญ่” โดยได้รับเกียรติจาก PROF.DR.MICHAEL HERZFELD ศาสตราจารย์ทางด้าน SOCIAL SCIENCES แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นวิทยากรในการบรรยาย ซึ่งเนื้อหาในการบรรยายเกี่ยวกับการเก็บข้อมูล การคัดกรองข้อมูลที่สำคัญเพื่อนำไปใช้ในงานวิจัย ณ ห้องประชุมสัญจร อาคารมงคลอาภา ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ ภาพ : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ

 

ภาพข่าวเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ประมวลภาพ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคาม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดี บัณฑิต และมหาบัณฑิตทุกท่าน เนื่องในโอกาสเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคาม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

กิจกรรมปฐมนิเทศฝึกงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมปฐมนิเทศฝึกงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมธรรมนูญ-สุวิทย์ อาคาร 2 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งในกิจกรรมได้มีการมีการเสวนาในหัวข้อ “ ทำงานอย่างไรให้มีความสุข ” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธนธัส ทัพมงคล, ผศ.อารยา บูรณะกูล และ ผศ.ภัทร์ทิพา เพรียวพาณิชย์ เป็นวิทยากรซึ่งมากด้วยประสบการณ์เป็นผู้บรรยาย ต่อด้วย “ การให้โอวาทนักศึกษา ก่อนออกฝึกงาน ” โดย อาจารย์สโรชิน แผ้วพลสง หัวหน้าโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ผศ.ภัทร์ทิพา เพรียวพาณิชย์ อาจารย์ที่ปรึกษา จากนั้น ผศ.จิรพร มหาอินทร์ หัวหน้างานสหกิจศึกษา ได้แนะแนวทางข้อควรปฎิบัติในการออกฝึกงาน พร้อมกล่าวปิด กิจกรรมปฐมนิเทศฝึกงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ข่าวโดย : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
ภาพข่าวโดย : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
ภาพข่าวเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

การสัมนาหัวข้อ “Cyber bullying มหันตภัยโซเชียล

วันนี้ ( 22 มีนาคม 2560) สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร ได้จัดสัมนาในหัวข้อเรื่อง “Cyber bullying มหันตภัยโซเชียล ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ โดยมีคุณเฟื่องลดา พิธีกรรายการแบไต๋ไฮเทค เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ซึ่งในการสัมนาครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังกว่า 300 คน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี คณะบริหารธุรกิจ2560

บรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี (รับตรง)
ในวันที่ 25 มีนาคม 2560 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร ปีการศึกษา 2560
โดยจะประกาศผลการสอบข้อเขียน ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ทางเว็บไซต์ www.rmutp.ac.th
และ สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 2 เมษายน 2560 ณ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
**เป็นกำลังใจให้ทุกคนในการสอบ ขอให้ทำข้อสอบได้และสอบติดนะครับ ^^**

ชมภาพเพิ่มเติม คลิก

ซ้อมย่อยรวม 9คณะ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปี 2558

ภาพบรรยากาศการซ้อมย่อย (รวม 9 คณะ) พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร


การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

วานนี้ (15 มีนาคม 2560) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งบริเวณโถงชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ โดยในปีนี้มีผู้สมัคร 2 พรรค ได้แก่ พรรคที่ 1 “พรรคบริหารสุดใจ” และ พรรคที่ 2 “พรรคนี้เพื่อเธอ” โดยการเลือกตั้งในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนคูหาเลือกตั้งพร้อมเครื่องนับคะแนนจาก กกต. จากนั้นได้ทำการนับผลการลงคะแนนเลือกตั้ง โดยมีดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานในการนับผลคะแนน โดยเปิดให้ผู้สมัครเลือกตั้งเข้าร่วมการเปิดเครื่องนับคะแนน ซึ่งผลการลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 มีดังนี้การนับคะแนนมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน 1,994 คน โดยแบ่งผลลงคะแนนออกเป็น หมายเลข 1 จำนวนทั้งสิ้น 1,029 คะแนน หมายเลข 2 จำนวนทั้งสิ้น 814 คะแนน และไม่ประสงค์ลงคะแนน 151 คะแนน
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก