การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา2559

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 3 – 7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 อาคารมงคลอาภา
1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทรงวิทย์  เจริญกิจธนลาภ จาก มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.มาลี  จัตุรัส จากมทร.ธัญบุรี กรรมการ และดร.รัตนาวลี  ไม้สักกรรมการและเลขานุการ
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชมพู  เนื่องจำนงค์ จาก ม.เซนต์จอห์น เป็นประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.กิติกร  ดาววิเศษ จาก ม.อัสสัมชัญ และดร.ฉันทนา  ปาปัดถา คณะเทคโนโลยีสื่อสารฯ กรรมการและเลขานุการ

3.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.พลูสุข  กรรณาริก จาก ม.เอเซียอาคเนย์เป็นประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.กรชร  คงเสมา ม.เซนต์จอห์น กรรมการ และ ผศ.ดร.ศิริรัตน์  ชำนาญรบ อาจารย์จากสาขาระบบสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการ

4.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก . ผศ.ดร.ธิตินันธุ์  ชาญโกศล จาก มศว.เป็นประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ณัฐกาญจน์  สุวรรณนาธา จากม.กรุงเทพสุวรรณภูมิกรรมการ และ ดร.สาธิต  เหล่าวัฒนพงษ์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบกรรมการและเลขานุการ

5.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.อิงอร  ตั๊นพันธ์ จาก ม.เกษมบัณฑิตเป็นประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร จากม.ราชภัฏบ้านสมเด็จฯกรรมการ และ ดร.พัทรียา  เห็นกลางอาจารย์จากสาขาวิชาการบัญชี กรรมการและเลขานุการ

6.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วงศ์ธีรา  สุวรรณิน จาก ม.รามคำแหงเป็นประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.ธิตินันธุ์  ชาญโกศลจากมศว.กรรมการ และ ผศ.ศรัทธา  แข่งเพ็ญแข จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ

 

7.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สิทธิชัย  ธรรมเสน่ห์จาก ม.ราชภัฎสวนสุนันทาเป็นประธานกรรมการดร.ไสว  ศิริทองถาวรจากม.ราชภัฎสวนสุนันทากรรมการ และ ผศ.ศรัทธา  แข่งเพ็ญแข จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ

8.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วราภรณ์  ไทยมา จากม.ศรีปทุม เป็นประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รศ.ดร.สุบิน  ยุระรัชจากม.ศรีปทุม กรรมการ และดร.ขวัญฤทัย บุญยะเสนา อาจารย์สาขาวิชาการเงิน กรรมการและเลขานุการ

ซึ่งการตรวจประเมินฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยดี คณะกรรมการตรวจประเมินได้ชมเชยถึงศักยภาพของหลักสูตร และได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น

ส่งมอบโครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดชัฏใหญ่

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีส่งมอบโครงการ “พัฒนาศักยภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อยกระดับการศึกษา ณ โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวส่งมอบโครงการฯ โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานกล่าวรับมอบโครงการฯ พร้อมด้วย ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียนในท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โดยการบูรณาการการขับเคลื่อนองค์ความรู้ วิชาการ และความเชี่ยวชาญต่าง ๆ จากสถาบันอุดมศึกษานำไปสู่ การปฏิบัติจริงในโรงเรียน เพื่อการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดคุณภาพอย่าง ต่อเนื่องรวมทั้งพัฒนาความร่วมมือขององค์กรต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติให้มีคุณภาพ นอกจากนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มอบครุภัณฑ์ทางการศึกษาคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 ชุด มูลค่า 345,000 บาท ชุดแปลงผักไฮโดรโปนิก จำนวน 2,000 บาท และทุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนวัดชัฏใหญ่ มูลค่า 80,000 บาท ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และผอ.บุญช่วย ความดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัฏใหญ่ ได้รับมอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

โครงการ “Young LOVE รักเป็น ปลอดภัย” 2560

วันนี้ (17 กรกฎาคม 2560) คณะบริหารธุรกิจ และ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกันจัดโครงการ “Young LOVE รักเป็น ปลอดภัย” ได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวเปิดและรับมอบโล่โครงการ “Young LOVE รักเป็น ปลอดภัย” พร้อมมอบของที่ระลึกแก่วิทยากรโดยมี ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจเปิดผู้กล่าวรายงาน กิจกรรมภายในงานได้มีการเสวนาในหัวข้อ “Young LOVE รักเป็น ปลอดภัย” เพี่อให้นักศึกษาเกิดความรู้และความเข้าใจในเรื่องเพศศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในกลุ่มนักศึกษาและลดปัญหาการทำแท้งไม่พึงประสงค์
โดยวิทยากร นายแพทย์สุกมล วิภาวีพลกุล จิตแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลพญาไท 2 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ
ที่มา : งานสื่อสารองค์กรคณะบริหารธุรกิจ

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ ระยะที่ 1

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การประเมินค่างานและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน” โดยมี ดร.สุวิทย์ ไวยทิพย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และในการนี้ยังได้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำเพื่อกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น” โดย คุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ประจำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยของแก่น เป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ เพื่อที่จะทำให้การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนเป็นมาตรฐานเดียวกัน และผู้ปฏิบัติงานได้ทราบว่าควรปฏิบัติงานอย่างไร เมื่อใดและกับใคร อีกทั้งยังทำให้ข้อผิดพลาดในการทำงานลดน้อยลงและบุคลากรสามารถทำงานแทนกันได้อย่างเป็นระบบ ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2560 ณ รีสอร์ทบ้านทิพย์สวนทอง จังหวัดสมุทรสงคราม จัดโดย งานบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ

ภาพข่าว/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ

รับชมภาพเพิ่มเติม คลิก

สืบสานวัฒนธรรมไทยแห่เทียนพรรษา 2560

ในวันที่วัน 7 กรกฎาคม 2560 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ร่วมกับ ธนาคารธกส. ธนาคารออมสิน และชุมชนนางเลิ้ง ได้จัดกิจกรรมโครงการ สืบสานวัฒนธรรมไทยแห่เทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560 โดยมี ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในพิธี ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของประเพณีไทย และเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้กับคณาจารย์และนักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารพร้อมกันนี้ได้มีการให้ทุกหน่วยงาน คณาจารย์ รวมถึงนักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคปัจจัยทำบุญถวายเทียนพรรษา รวมทั้งหมด จำนวน 12,703.50 บาท จึงขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ ที่มา : งานสื่อสารองค์กรคณะบริหารธุรกิจ

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การปฐมนิเทศนักศึกษาโควตากีฬา ชั้นปีที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 1/2560

วันนี้ 3 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาภากร ชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจได้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาโควตากีฬา ชั้นปีที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจากผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมด้วย ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ คุณโกศล พรพัฒนนางกูรและคุณพงษ์พันธ์ พัฒนลิขิต จากสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร กล่าวให้โอวาทแก่นักกีฬา โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมเป็นเกียรติ โดยใจความสำคัญในการปฐมนิเทศในครั้งนี้นอกจากที่จะเป็นการให้กำลังใจและพัฒนานักศึกษาทางด้านกีฬาของมหาวิทยาลัยและคณะแล้วแต่สิ่งสำคัญไม่แพ้กันคือวินัยทางด้านการศึกษาโดยนักศึกษาที่เป็นนักกีฬาจำเป็นต้องเรียนควบคู่กับการเล่นกีฬาไปด้วย เพื่อให้ประสบความสำเร็จต่อไปในอนาคต นอกจากนั้นทางคณะบริหารยังได้มอบรางวัลให้กับนักกีฬาที่มีผลงานด้านกีฬาและการเรียนดีเด่น และนักกีฬาที่มีการพัฒนาผลการเรียนให้อยู่ในระดับที่ดีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไป

ที่มา : งานสื่อสารองค์กรคณะบริหารธุรกิจ

รับชมภาพเพิ่มเติม คลิก