คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการตลาดประชารัฐต้องชม เพื่อขับเคลื่อนเศรฐกิจชุมชน” ตลาดน้ำประชารัฐต้องชม ตลาดน้ำไทรน้อย

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ […]

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมกับธนาคารออมสินจัดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2562 “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ดร.ปริญญา […]

คณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนครร่วมกับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเห็ดเงินล้านบ้านสามเรือน บูรณาการองค์ความรู้ ยกระดับวิสาหกิจชุมชนหนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2561

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

“การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการตลาดประชารัฐต้องชม เพื่อขับเคลื่อนเศรฐกิจชุมชน”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี […]

มทร.พระนคร ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า พ.พ. ตัดสินรอบคัดเลือก “RMUTP GOT TALENT จากวัดสู่วัง” เฟ้นหาเยาวชนความสามารถพิเศษ ชิงถ้วยรางวัล-ทุนการศึกษากว่า 22,000 บาท

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ดร.ศรีสุดา […]