สูจิบัตร การแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 4

สูจิบัตร การแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 4

              การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการและทักษะด้านวิชาชีพบัญชีได้เต็มตามศักยภาพ และเพื่อสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในภาครัฐ และเอกชนอันจะนำไปสู่ความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพบัญชีอย่างยั่งยืนต่อไป

โดยกำหนดจัดในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561  ณ อาคารมงคลอาภา  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ดาว์โหลด สูจิบัตร คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

สังกัดงานวิชาการวิจัยและบริการวิชาการ จำนวน ๑ อัตรา

ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่

เปิดรับสมัคร นายกสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

เปิดรับสมัคร !!
นายกสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
มทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา 2561
ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มกราคม 2561

#คุณสมบัติ
1. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะบริหารธุรกิจ
ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
2. ผลการศึกษามีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ำกว่า 2.00
3. ไม่เป็นคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา
องค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา
4. ไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับ
และระเบียบมหาวิทยาลัย
5. ไม่เคยมีประวัติความประพฤติเสียหาย
6. มีความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออก มีใจรักในงานกิจกรรม
มีความอดทนและเสียสละต่อส่วนรวม
7. เป็นบุคคลที่คณะบริหารธุรกิจ มทร. พระนคร
พิจารณาแล้วเห็นว่าเมื่อได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งแล้ว
จะไม่มีผลเสียหายใดๆเกิดขึ้นทั้งด้านส่วนตัวและชื่อเสียง
ของคณะและมหาวิทยาลัย

#สอบถามข้อมูลและติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่
ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคารพร้อมมงคล / ห้องสโมสรนักศึกษา