ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดสถานที่คัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ

Continue Reading →

ประกวดออกแบบโลโก้ “คณะบริหารธุรกิจ”

LOGO DESIGN CONTEST ประกวดออกแบบโลโก้ “คณะบริหารธุรกิจ” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 10,000 บาท

รายละเอียดการจัดทำผลงาน

  1. ส่งผลงานเป็นแบบภาพนิ่ง ขนาด A4 ลงบนกระดาษพื้นสีขาว พร้อมคำบรรยายแนวคิดการออกแบบ ความหมายของแบบ สีและแรงบันดาลใจในการออกแบบ ไม่เกิน 10 บรรทัด
  2. แนบไฟล์ดิจิทัลต้นฉบับในรูปแบบนามสกุล AI (Illustrator 10/CS3/EPS/JPG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI) พร้อมระบุ code สี โหมด CMYK และแบบตัวอักษร (Font) ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ที่สามารถนำไปขยายไฟล์ขนาดใหญ่สำหรับจัดทำป้ายโฆษณากลางแจ้งขนาดใหญ่ และใช้ติดตั้งบนผนังอาคารได้ โดยบันทึกใส่แผ่น CD/DVD จำนวน 1 ชุด
  3. กรอกรายละเอียดใบสมัครโดยระบุ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ หรือE-mailที่สามารถติดต่อได้ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  (ลงลายมือชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง) แนบมาพร้อมกับผลงาน (เอกสาร 1 ชุด ต่อผลงาน 1 ชิ้น)

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทุกคณะสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม (ท่าน/ทีมละไม่เกิน 3 ชิ้น)

รางวัลการประกวด

รางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 3,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1,000 บาท

รางวัลชมเชย 500 บาท 2 รางวัล

กรอกใบสมัคร คลิก

 

 

ร่วมประกวดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ “บัญชี สู่ความเป็นเลิศ” ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยประทาน

ขอเชิญร่วมประกวดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ “บัญชี สู่ความเป็นเลิศ” ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประกาศนียบัตรพร้อมทุนการศึกษา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 22 ธันวาคม 2560 ส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ acc.rpbs@rmutp.ac.th สอบถามเพิ่มเติม 095-365-0035, 095-149-3526 หรือ กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่นี่ คลิก

Continue Reading →

แจ้งชดเชยการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2560

ด้วยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 2/2560 ที่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ และตรงกับการจัดกิจกรรม เพื่อให้การเรียนการสอนครบถ้วน จึงขออนุมัติให้อาจารย์สอนชดเชยตามวัน เวลา ดังต่อไปนี้

–แจ้งเพื่อทราบ–

 

แจ้งนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล

งานสวัสดิการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ แจ้งนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล

ดาวน์โหลดใบสมัคร  คลิกที่นี่

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน
1.มีฐานะยากจน
2.เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 1.50 ขึ้นไป
3.มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย และจริยธรรม
4.ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากที่อื่น ในขณะที่รับทุนจากมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล
5.ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
สามารถส่งเอกสารได้ที่งานสวัสดิการและสุขภาพพลานามัย ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคารพร้อมมงคล (ในวันและเวลาราชการ) สอบถามข้อมูล 02-665-3555 ต่อ 2404
ตั้งแต่บัดนี้ – 2 มกราคม 2561