คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งที่ 1 นักวิชาการศึกษา


ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว คลิ๊กที่นี่

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิตร่วมกับบริษัทในเครือบริษัท เอส.วี.พี กรุ๊ฟ จำกัด


คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิตร่วมกับบริษัทในเครือบริษัท เอส.วี.พี กรุ๊ฟ จำกัด

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

News! คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร เปิดตัวโครงการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ (Work-Integrated Learning (WiL) Curriculum)

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ดร. ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และอาจารย์นิพล แก่นโกมล หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี เปิดตัวโครงการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ (Work-Integrated Learning (WiL) Curriculum) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต แขนงวิชาบัญชีการเงิน โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มบริษัทในเครือ เอส.วี.พี.กรุ๊ป ซึ่งมีเครือข่ายกลุ่มบริษัทกว่า 15 แห่ง และมีนักศึกษาที่สนใจเข้ารับฟังโครงการกว่า 50 คน ทั้งนี้ การเปิดหลักสูตรดังกล่าว ทางสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ เน้นการเรียนการสอนในห้องเรียนและการเรียนนอกห้องเรียนจากสถานประกอบการจริง ซึ่งนักศึกษาจะได้รับความรู้ครบทั้งด้านทฤษฎี และการฏิบัติงาน สามารถตอบโจทย์การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดหลักสูตรบัญชีบัณฑิตร่วมกับบริษัทในเครือ เอส.วี.พี.กรุ๊ป เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถปฏิบัติงานได้ทันที โดยใช้แนวการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการตามหลักการผลิตบัณฑิตปฏิบัติ (Work Intergrated Leaning : WiL)

: งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ

ด่วน!! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ประจำปี 2560

  • ตำแหน่งที่ 1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำงานสารบรรณ คณะบริหารธุรกิจ
  • ตำแหน่งที่ 2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ
  • ตำแหน่งที่  3 นักวิชาการศึกษา ประจำโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ

หมายเหตุ   : ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อของท่านได้   คลิกที่นี่
: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-665-3555 ต่อ 2109 งานบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

กำหนดการและระเบียบการแต่งกายพร้อมทั้งแนวปฏิบัติวันซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560

เชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2559

รายชื่อนักศึกษาที่ต้องเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2559

นศ.สหกิจศึกษาภาค 1และ2-59 ปี4 รหัส 56

นักศึกษา ปี 3 (รหัส 57 ปกติ)-1

กำหนดการฝึกซ้อมและค่าใช้จ่ายสำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


ระเบียบการแต่งกาย


กำหนดค่าใช้จ่ายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๐


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 02-665-3555 ต่อ 2401, 2402, 2403, 2404

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.