ประกาศคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษสถาบันภาษา AUA LANGUAGE CENTER

สำหรับนักศึกษาที่ทราบว่านักศึกษามีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับใด และเหมาะสมที่จะเข้าศึกษาในกลุ่มใดของหลักสูตร English for Communication ของ AUA แล้ว สามารถนำผลไป สมัครเรียนที่สถานสอนภาษา AUA Language Center ได้ทั้ง 15 สาขา ใน กทม.และต่างจังหวัดโดยไม่ต้องทำการทดสอบใหม่ โดยหลักสูตร แบ่งเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ คือ Bronze Silver Gold Platinum กลุ่มละ 4 คอร์ส คอร์สละ 30 ชั่วโมง แต่ละคอร์ส มีค่าใช้จ่ายประมาณ 4,000 – 4,800 บาท
(โดยผลการทดสอบจะถูกนำไปบันทึกลงระบบข้อมูลของ เอยูเอ)
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เอยูเอ จามจุรี โทร 02-657-6411 ต่อ 1285

ประกาศผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษถาบันสอนภาษา AUA

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 9/2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 9/2560

– สังกัดงานบริหารจำนวน 2 อัตรา
– สังกัดงานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ จำนวน 3 อัตรา

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ 9/60

ประกาศส่งตัวแทนรับบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศ !!
งานสวัสดิการข้อแจ้งให้นักศึกษาทุกชั้นปี ส่งตัวแทนรับบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2560
สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการบัญชี สาขาระบบสารสนเทศ สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ และ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (สามารถรับบัตรประกันอุบัติเหตุได้ที่เจ้าหน้าที่ประสานสาขาวิชาของแต่ละสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดอยู่)
สาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาการจัดการ (สามารถรับบัตรประกันอุบัติเหตุได้ที่งานสวัสดิการฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ณ ห้องพยาบาลศูนย์พณิชยการพระนคร อาคารมงคลอาภา ชั้น 1)
#หมายเหตุ : หากนักศึกษามีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณมณฑิรา แจ้งเนตร (พี่แหม๋ม) โทร.093-352-1981 หรือ 02-665-3555 ต่อ 2404

AUA เชิญชวนทดสอบภาษาอังกฤษ ฟรี !!

สถาบันสอนภาษา เอยูเอ เปิดโอกาสนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่สนใจทำการทดสอบภาษาอังกฤษ ฟรีไม่คิดมูลค่า (#ปกติมีค่าใช้จ่าย 350 บาท)
นักศึกษาที่สนใจ ขอให้มารับใบสมัครสอบได้ที่ ห้องสำนักงานฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ (ห้อง 2211) ตั้งแต่บัดนี้ – 13 กันยายน 2560 และส่งให้เจ้าหน้าที่ เอยูเอ ในวันที่ทดสอบ ในวันพฤหัสที่ 14 กันยายน 2560 ที่ห้อง R203 เวลา 15.30 น. การสอบใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
การทดสอบนี้เพื่อให้ทราบว่านักศึกษามีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับใด และผู้สอบเหมาะสมที่จะเข้าศึกษาในกลุ่มใดของหลักสูตร English for Communication ของ เอยูเอ หลักสูตร แบ่งเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ คือ Bronze Silver Gold Platinum กลุ่มละ 4 คอร์ส คอร์สละ 30 ชั่วโมง แต่ละคอร์ส มีค่าใช้จ่ายประมาณ 4,000 – 4,800 บาท
ผลการทดสอบจะถูกนำไปบันทึกลงระบบข้อมูลของ เอยูเอ สามารถนำผลไป สมัครเรียนที่สถานสอนภาษา เอยูเอ ได้ทั้ง 15 สาขา ใน กทม.และต่างจังหวัดโดยไม่ต้องทำการทดสอบใหม่
#สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เอยูเอ จามจุรี โทร 02-657-6411 ต่อ 1285