แลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในคู่สัญญา ประเทศเกาหลีใต้ ณ Dongseo University

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วยสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกสาขาวิชาเข้าร่วมโครงการ “แลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในคู่สัญญา ประเทศเกาหลีใต้  ณ […]

แจ้งการแต่งกายวันปฐมนิเทศนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้กำหนดจัดงาน “ปฐมนิเทศนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)” […]

ขอความอนุเคราะห์ให้อาจารย์ และนักศึกษาทุกระดับชั้นปี เข้าระบบเพื่อประเมินตนเอง และประเมินการสอนของอาจารย์

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ให้อาจารย์ และนักศึกษาทุกระดับชั้นปี เข้าระบบเพื่อประเมินตนเอง และประเมินการสอนของอาจารย์ ประจำภาคเรียนที่ […]

การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาพาณิชยกรรม แผนกการบัญชี

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง  การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาพาณิชยกรรม  แผนกการบัญชี […]

แจ้งเรื่องการแต่งกายในการเข้าสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจาก ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารุรกิจ แจ้งเรื่องการแต่งกายในการเข้าสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 ตามที่คณะบริหารธุรกิจ ได้กำหนดให้มีการสอบปลายภาคเรียนที่ […]