ข่าวกิจกรรม

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ พร้อมทั้งผู้บริหารคณะ และผู้เข้ารับการตรวจประกันฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาจากภายในซึ่งทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแบบแผนที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนลียราชมงคลพระนคร

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ