ข่าวกิจกรรม

การตัดสินประกวดคลิปวีดีโอกิจกรรม SMART START IDEA by GSB Startup (ธนาคารออมสิน) โจทย์ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

การตัดสินประกวดคลิปวีดีโอกิจกรรม SMART START IDEA by GSB Startup (ธนาคารออมสิน) โจทย์ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการตัดสินการประกวดคลิปวีดิโอชิงทุนการศึกษา ในกิจกรรม “SMART START IDEA by GSB Startup” ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ภายใต้โจทย์ ไอเดียบริหารจัดการขยะ ในบ้าน/เมือง ของท่าน โดยมี ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ชำนาญรบ หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ อ.มนัส บุญวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ อ.นิพล แก่นโกมล หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี อ.สโรชิน แผ้วพลสง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี และ อ.กรรณิการ์ จะกอ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน ให้เกียรติเป็นกรรมการตัดสิน ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาที่ชนะเลิศทั้ง 5 รางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อทีม Smo-Bus 61 รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อทีม Gundam รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ชื่อทีม HR-D รางวัลชมเชย ชื่อทีม T.R.S The recycle special รางวัลชมเชย ชื่อทีม Paper Motion ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร และฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร