ข่าวกิจกรรม

การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอน

อาจารย์ มทร.พระนคร คว้ารางวัลชนะเลิศ “การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ” ด้านการบูรณาการเรียนการสอนกับงานวิจัย จากการแข่งขันทักษะทางวิชการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ดร.ขวัญฤทัย บุญยะเสนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับรางวัลชนะเลิศในกิจกรรมที่ 8 การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ (The best practice) ด้านการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย ในหัวข้อ“งานวิจัยสร้างคน คนสร้างชาติ : The Balance of Morality and Technology” ในโครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 7 ณ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ