ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการจัดงาน ” Sound of Loveเสียงแห่งความจงรักภักดี “

คณะกรรมการ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม จัดโครงการเจ้าภาพสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายงานประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา ๙ ราชมงคล และกิจกรรม “๙ ราชมงคลร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ” ครั้งที่ ๙ และโครงการละครเวทีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี “๙ มิถุนายน ๒๕๕๙” เสียงแห่งความจงรักภักดี Sound of Love ชุดการแสดง “เมล็ดพันธุ์เยาวชน ปลูกรัก ปลูกภักดี” ครั้งที่๑/๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ๒ อาคารมงคลอาภา ชั้น ๒