ข่าวกิจกรรม

การประชุมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558

DSC_5821
DSC_5856
DSC_5825
DSC_5858
DSC_5831
DSC_5851
DSC_5875
DSC_5881
DSC_5882
DSC_5891

ดร. ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ในการประชุมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมประขุมกว่า 1500 คน โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นชี้แจง ทำความเข้าใจกับนักศึกษาในเรื่อง การกู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) งานวิชาทหารและพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม กฎระเบียบการแต่งกายที่ถูกต้อง งานสวัสดิการ ระบบทรานสคริปกิจกรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ