ข่าวกิจกรรม

การประชุมวิชาการด้านบริหารธุรกิจราชมงคลพระนคร หัวข้อ “การจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิตัล”

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้จัดการประชุมวิชาการด้านธุรกิจราชมงคลพระนคร

ในหัวข้อ “การจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิตัล” (RPBS Academic Conference on Business Management and Digital Technology)ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ อาคาร 90 ปี ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวศ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในพิธีเปิด และ ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมวิชาการด้านบริหารธุรกิจราชมงคลพระนคร ในครั้งนี้  โดยในช่วงเช้าได้มีการบรรยายพิเศษ และมีการจัดการประกวดผลงานวิจัย โดยการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)ของ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาปริญญาโท ทั้งภายในและภายนอก คณะบริหารธุจกิจ มทร.พระนคร เป็นจำนวนกว่า 100 ท่าน และในช่วงบ่าย ได้มีการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) ของนักวิจัย จากภายในและภายนอก ทั้งนี้ การจัดการประชุมวิชาการด้านธุรกิจราชมงคลพระนคร ก็เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาปริญญาโท ทั้งภายในและภายนอก สู่สาธารณชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และยังได้แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นทางวิชาการ อีกด้วย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่