ข่าวกิจกรรม

“การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการตลาดประชารัฐต้องชม เพื่อขับเคลื่อนเศรฐกิจชุมชน”

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการตลาดประชารัฐต้องชม เพื่อขับเคลื่อนเศรฐกิจชุมชน” ตลาดน้ำประชารัฐตัองชม ตลาดน้ำไทรน้อย ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2561 โดยมี ผ.ศ.ขวัญฤทัย วงศ์ กำแหงหาญ อาจารย์ผุสสดี วัฒนเมธา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด ผ.ศ.จิรพร มหาอินทร์ และ ผ.ศ.ชูชัย พิทักษ์เมืองแมน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้และยังได้มีกิจกรรมแบ่งกลุ่ม WorkShop เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ระดมความคิดแลกเปลี่ยนความรู้หาจุดเด่น จุดด้อยของสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการนั้นๆ ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย สร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาสินค้าการเกษตรให้กับภาครัฐ รวมไปถึงพัฒนาและสร้างความหลากหลายของสินค้าที่ตรงกับรสนิยมของคนในชุมชนและนักท่องเที่ยว ณ ที่ว่าการอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ