วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ
Bachelor of Science (Business Data Analytics)

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ)

ชื่อย่อ (ไทย)
วท.บ. (การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Science (Business Data Analytics)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
-

ช่องทางการรับสมัคร รอบรับตรง ปวช 15 ม.ค. 2562-30 เม.ย. 2562

- สำหรับผู้สมัครที่ยังไม่เคยลงทะเบียน
- สำหรับผู้สมัครที่เคยลงทะเบียน
- คู่มือการใช้งาน

เนื่องจากวันสถาปนามหาวิทยาลัย รับนักศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 17-19 ม.ค. เท่านั้น โถ่งอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ (โดยย่อ)

แขนงวิชา
-

เว็บไซต์/Web Site

- หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ

รูปแบบหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช่จ่ายต่อภาคการศึกษา
- ภาคปกติ 13,000 บาท
- ภาคสมทบ 23,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่มีพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตในระดับมัธยมศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมทุกสาขาวิชา หรือด้านวิชาคอมพิวเตอร์ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมทุกสาขาวิชา หรือด้านวิชาคอมพิวเตอร์ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า ศึกษาโดยเทียบโอนผลการเรียน

แนวทางการประกอบอาชีพ
- นักวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ (Business Data Analytics)
- นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst)
- สถาปนิกด้านข้อมูล (Data Architect)
- นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)
- นักวิทยาการข้อมูล (Data Scientist)
- นักวิเคราะห์ด้านอัจฉริยะทางธุรกิจ (BI Analyst)
- ที่ปรึกษาด้านคลังข้อมูล (Data Warehouse Consultant)
- ผู้ดูแลฐานข้อมูล (Database Administrator)
- นักวิเคราะห์การตลาด (Marketing Analyst)
- นักวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior/Insight Analyst)
- Research Analyst Manager/Data Analytic Specialist
- เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล (Data Information & Data Analyst)