ข่าวกิจกรรม

การสอบคัดเลือกนักศึกษาจากประเทศจีนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการสอบคัดเลือกนักศึกษาจากประเทศจีนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้อง L310 ชั้น 3 อาคารพร้อมมงคล