ข่าวกิจกรรม

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ กรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2560

วันนี้ (วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559) คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้เปิดการสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ กรณีพิเศษ (โควตา) ปรำจปีการศึกษา 2560