ข่าวกิจกรรม

“การเปิดหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารผู้บริหารสู่สากลอย่างมืออาชีพ”

บริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้จัดให้มีการอบรม “การเปิดหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารผู้บริหารสู่สากลอย่างมืออาชีพ” Superior Executive Program for Advanced Management : SEAM โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ อดีตรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “แนวคิดใหม่ของผู้นำในศตวรรษที่ 21 (Leadership of 21 Century: A Whole New Mind) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 ณ ห้อง L313 – 314  อาคารพร้อมมงคล ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร