การเสนอของบประมาณวิจัย งบประมาณเงินรายได้

การเสนอของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  • ประกาศ เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการวิจัย ประเภทโครงการวิจัยเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  • คณะกรรมการดำเนินงานเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย
  • Template-แบบเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้หน่วยงาน
  • แบบสรุปข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณา กลั่นกรอง เบื้องต้น (สำหรับหน่วยงาน)
  • แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)
  • สรุปสาระสำคัญแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 – 2570)
  • ตัวอย่างงบประมาณ หมวดค่าใช้สอย หมวดค่าวัสดุ

การเสนอของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การเสนอของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การเสนอของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การเสนอของบประมาณเงินรายได้ ปี 2557-2563

 

การเสนอของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การเสนอของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การเสนอของบประมาณเงินรายได้ ปี 2561

การเสนอของบประมาณเงินรายได้ ปี 2560

การเสนอของบประมาณเงินรายได้ ปี 2559

การเสนอของบประมาณเงินรายได้ ปี 2558

การเสนอของบประมาณเงินรายได้ ปี 2557