ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมปฐมนิเทศฝึกงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมปฐมนิเทศฝึกงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมธรรมนูญ-สุวิทย์ อาคาร 2 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งในกิจกรรมได้มีการมีการเสวนาในหัวข้อ “ ทำงานอย่างไรให้มีความสุข ” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธนธัส ทัพมงคล, ผศ.อารยา บูรณะกูล และ ผศ.ภัทร์ทิพา เพรียวพาณิชย์ เป็นวิทยากรซึ่งมากด้วยประสบการณ์เป็นผู้บรรยาย ต่อด้วย “ การให้โอวาทนักศึกษา ก่อนออกฝึกงาน ” โดย อาจารย์สโรชิน แผ้วพลสง หัวหน้าโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ผศ.ภัทร์ทิพา เพรียวพาณิชย์ อาจารย์ที่ปรึกษา จากนั้น ผศ.จิรพร มหาอินทร์ หัวหน้างานสหกิจศึกษา ได้แนะแนวทางข้อควรปฎิบัติในการออกฝึกงาน พร้อมกล่าวปิด กิจกรรมปฐมนิเทศฝึกงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ข่าวโดย : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
ภาพข่าวโดย : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
ภาพข่าวเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่