ข่าวกิจกรรม

“ก้าวทัน TFRS และการภาษีอากร เพื่อเตรียมพร้อมสู่ AEC”

img_9404

 

“ก้าวทัน TFRS และการภาษีอากร เพื่อเตรียมพร้อมสู่ AEC”

บัญชีบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดอบรม
“ก้าวทัน TFRS และการภาษีอากร เพื่อเตรียมพร้อมสู่ AEC” ในวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2559 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกอาชีพทางด้านวิชาชีพบัญชี ซึ่งนับวันยิ่งมีความสำคัญต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงได้จัดโครงการอบรม “ก้าวทัน TFRS และการภาษีอากร เพื่อเตรียมพร้อมสู่ AEC” ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 (ห้องสัญจร) ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ เพื่อให้ความรู้และความเข้าที่มีต่อวิชาชีพบัญชี

โดยมี ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ คณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามความก้าวหน้ามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเป็นนักบัญชีอาวุโส บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย

ทังนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยคณาจารย์สาขาวิชาการบัญชีทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา สถานประกอบการ ศิษย์เก่า และผู้ประกอบวิชาชีพด้านบัญชี กว่า 50 คน