ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ

ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมพิธีไหว้ครูคณะบริหารธุรกิจ

ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมพิธีไหว้ครูคณะบริหารธุรกิจ
“น้อมจิต วันทา บูชาครู” ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘
เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ๑ ชั้น ๓ อาคารมงคลอาภา

กำหนดการพิธีไหว้ครูคณะบริหารธุรกิจ