ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนนักศึกษา เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2559

New_BUS_rmutpกยศเฟส-01

ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2559

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 9.00 น.- 15.00 น.ณ หน่วยเลือกตั้ง บริเวณโถงชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล

หมายเหตุ : นักศึกษาที่มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ให้เตรียมบัตรนักศึกษา บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชาการเป็นผู้ออกให้ มาเป็นยื่นหลักฐานในการลงคะแนนเลือกตั้ง