ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ

ขอแจ้งการร่นคาบเรียนนักศึกษาทุกชั้นปี

ด่วน !!!!

ประกาศจากฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ  มทร.พระนคร

ด้วยคณะบริหารธุรกิจ ได้กำหนดจัดงานพิธีไหว้ครูคณะบริหารธุรกิจ “น้อมจิต วันทา บูชาครู” ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 07.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา

#ทั้งนี้จึงขอแจ้งการร่นคาบเรียนนักศึกษาทุกชั้นปี โดยคาบแรกเริ่มเรียนในเวลา 12.00 – 12.50 น.

#รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

เเจ้งการร่นคาบ