ข่าวรับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ขอแสดงความชื่นชมและยินดีแก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ที่สามารถทำคะแนนแบบทดสอบภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบมาตรฐาน TOEIC ได้ดีเยี่ยม และ ผ่านการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร