ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

วันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2559) ดร.ปริญญา  มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าสาขาวิชา ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการตรวจการประเมินฯ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2  อาคารมงคลอาภา

ภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/rmutpbus