ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีพุทธศาสนา “พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2558”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา โดยมี ดร. ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และคณะผู้บริหารให้เกียรติเข้าร่วมพิธีหล่อเทียน เพื่อสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยอันดีงาม เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ โถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ

C_7293 (88)
C_7293 (12)
C_7293 (27)
C_7293 (15)
DSC_1478
DSC_1484
DSC_1483
C_7293 (57)
DSC_7249
C_7293 (126)
DSC_7389
C_7293 (105)
C_7293 (133)
C_7293 (122)
C_7293 (103)
DSC_7254