ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร “เสริมศักยภาพบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา”


คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร “เสริมศักยภาพบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา”

วันนี้ (27 มิถุนายน 2559) คณะบริหารธุรกิจ มทร. พระนคร โดยงานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการ “อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ระยะที่ 3” ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2559 ได้รับเกียรติจาก ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดงาน โดยมี ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ในการอบรมเป็นการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร” และ “องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินระดับคณะ” โดยวิทยากร รศ.ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง ณ โรงแรมติค รีสอร์ท แอนด์ สปา เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รับชมภาพเพิ่มเติม : คลิก