ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ดัน!! ศัยกภาพนักวิจัยผลิตงานคุณภาพ จัดโครงการอบรมพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ ระยะ 2

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ดัน!! ศัยกภาพนักวิจัยผลิตงานคุณภาพ จัดโครงการอบรมพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ ระยะ 2

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 งานวิจัยและพัฒนา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “จัดโครงการอบรมพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ ระยะ 2” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ศิริพงษ์ พฤทธิพันธุ์ รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในหัวข้อ การวิจัยเพี่อยกระดับคุณภาพชีวิตในศตวรรษที่ 21 และการฝึกปฏิบัติทำวิจัย4.0 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มอบของที่ระลึกแด่วิทยากร ในระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์7503 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ