ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร “จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อม…สู่เส้นทางวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล”

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร “จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อม…สู่เส้นทางวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล” เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิด “โครงการอบรมเตรียมความพร้อม…สู่เส้นทางวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล” โดยการอบรมมีการวัดระดับทดสอบความรู้ให้กับนักศึกษา และ การอบรมเสวนาให้ความรู้ในหัวข้อ “เปิดโลกแห่งวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล” เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพทางด้านบัญชีในยุคดิจิทัล โดยสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการเรียนในชั้นเรียนจริง และนำไปสู่การเรียนที่มีประสิทธิภาพ ในระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ