ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ขานรับนโยบาย สกอ. ติดเข้ม “จัดอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบกิจกรรมการรับน้องเชิงสร้างสรรค์”

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ขานรับนโยบาย สกอ. ติดเข้ม “จัดอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบกิจกรรมการรับน้องเชิงสร้างสรรค์” เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ผศ.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช รองคณบีดฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบกิจกรรมการรับน้องเชิงสร้างสรรค์ และการประกันคุณภาพการศึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562” โดยมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ อาทิ การปฐมพยาบาลเบื้อต้น เทคนิคการเรียนรู้การทำงานเป็นทีม รูปแบบการสร้างทีมที่ดีและการฝึกการทำงานเป็นทีม รูปแบบการจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างจิตสำนึกรักและเห็นคุณค่าความเป็นสถาบัน การออกแบบและการนำเสนอรูปแบบกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ และ การป้องกันปัญหาจากการดำเนินกิจกรรมที่จะทำให้เกิดโรคที่มองไม่เห็น ในระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2562 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) การจัดโครงมีวัตถุประสงค์ เพื่อปฎิบัติตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งได้กำหนดนโยบายแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการดำเนินกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมประชุมเชียร์ โดยมุ่งเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์เน้นความรักความศรัทธาต่อมหาวิทยาลัย รักษาไว้ซึ่งประเพณีที่ดีงาม และเพื่อสร้างความรู้และแนวทางให้กับตัวแทนนักศึกษาในการจัดกิจกรรมการรับน้องเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และเพื่อนักศึกษามีความรู้ในเรื่องประกันคุณภาพการศึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษา สามารถนำองค์ความรู้ไปบูรณาการในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบันได้ ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ