ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ประชุมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2/2562

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ประชุมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2/2562

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดการประชุมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สายสนับสนุน และพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2562 พร้อมด้วย อ.ปัทมา พยุงวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ดร.สุวิทย์ ไวยทิพย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร อ.นิพล แก่นโกมล รองคณบดีฝ่ายวางแผน และ ผศ.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประชุมชี้แจงในวาระประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ ห้อง R 203 ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ