ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ประชุมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเลือกผู้แทนเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ ก.พ.อ.

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ประชุมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเลือกผู้แทนเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ ก.พ.อ. เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเลือกผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.อ. ตามมาตรา 67(5) แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีมติเลือก ดร.ศรีสุดา อินทมาศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี เป็นผู้แทนเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.อ. ณ ห้องประชุมมงมงคลอาภา 2 (สัญจร) ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา

ชมภาพเพิ่มเติม : คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ