ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนครเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างตลาดออนไลน์ผ่าน Social Media

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ผศ.ขวัญฤทัย วงศ์กำแหงหาญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด เป็นประธานเปิดและมอบของที่ระลึก ในโครงการ “Create Look สู่โลกธุรกิจ” และ โครงการ “Marketing Can Change เปลี่ยนให้ทันโลก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงเทคนิคการสร้างรายได้ผ่านการใช้สื่อ Social Media ทั้งนี้ได้มีการบรรยายหัวข้อ “การเปิดมุมมองใหม่ในการทำธุรกิจ” , “ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค (รู้เขารู้เรา)” และ “สภาวะเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบัน” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ธิติพล เทียวจันทร์ และคุณสุรศักดิ์ เหลืออุษากุล เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี

ภาพ/ข่าว : สื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร