ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมกับธนาคารออมสินจัดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2562 “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus”

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2562 “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการในครั้งนี้ พร้อมด้วยผู้ช่วยภาคธนาคารออมสิน ภาค 2 และเจ้าหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่จะลงพื้นที่และยังเป็นการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มองค์กรชุมชน ประเภทกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP หรือกลุ่มอาชีพในชุมชน ให้มีการพัฒนาด้านการบริหารจัดการกลุ่มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เข้าสู่ตลาดการค้า ซึ่งภายในโครงการยังได้มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือทรัพยากรที่ชุมชนมีหรือสิ่งที่ชุมชนต้องการจำนวน 7 กลุ่ม ได้แก่ 1.) กลุ่มสตรีดอกไม้ประดิษฐ์ 2.)กลุ่มหัตถศิลป์ดินไทย 3.)กลุ่มอาชีพวังใหญ่พัฒนา 4.) กลุ่มแม่บ้านลำพองพัฒนา 5.)กลุ่มวัสดุจากสิ่งของเหลือใช้ 6.)วิสาหกิจชุมชนเฮิร์บแลนด์ 7.)กลุ่มอาชีพชุมชนแม่บ้านอุตสาหกรรม วังหนับอุทิศ ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

จัดโครงการโดย : งานบริการวิชาการแก่สังคม คณะบริหารธุรกิจ
ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ